Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika specjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

psychologia ogólna
pedagogika specjalna
genetyka i patologia rozwoju
neurofizjologia z patologią układu nerwowego
biomedyczne podstawy rozwoju
psychologia rozwoju
psychologia kliniczna
edukacja zdrowotna, itp.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zakres przygotowania uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności. Ponadto nabywają uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela klas początkowych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uzyskuje kwalifikacje pozwalające na podjęcie zatrudnienia w charakterze nauczyciela, nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela wspomagającego dzieci i młodzież niewidomą i słabo widzącą oraz niesłyszącą i słabo słyszącą, ponadto z zaburzeniami złożonymi o charakterze sensorycznym. Absolwent uzyskują również kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska.

Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska).

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna może być zatrudniony w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Student ma do wyboru możliwość kształcenia na specjalności nauczycielskiej, która wiąże się ze zwiększonym wymiarem praktyk i uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. Osoby niezainteresowane zdobywaniem tego rodzaju uprawień, mogą wybrać specjalność nienauczycielską, która w większym stopniu sprofilowana jest na oddziaływania resocjalizacyjne skierowane do szerszego grona odbiorców - również młodzieży i osób dorosłych.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej. Właściwy wybór specjalności dokonuje się w toku I semestru studiów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylweka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, oraz podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, kryminologii oraz prawnych podstaw rehabilitacji i resocjalizacji;
posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej;
posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;
posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

placówkach szkolnictwa specjalnego;
przedszkolach i szkołach integracyjnych;
szkołach podstawowych (ogólnodostępnych);
placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;
placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych.
Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych,
udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów,
pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia,
pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła”,
udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS),
udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.pip.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Pedagogiki

Sekretariat
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
Tel. +48 (81) 537 63 06

Instytut Psychologii

Sekretariat
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Tel. +48 (81) 537 60 57