Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika specjalna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskują tytuł magistra. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

wybrane problemy i kierunki filozoficzne,
wychowanie resocjalizujące,
Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego,
Metodyka pracy z rodziną dziecka z autyzmem,
Metodyka wspomagania procesów poznawczych i przystosowania dzieci i młodzieży,
Diagnoza i terapia osób z trudnościami w uczeniu się,
Dydaktyka specjalnych potrzeb edukacyjnych, itp.
Wykaz specjalności w ramach kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem (lub z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu), z osobami z trudnościami w uczeniu się oraz z osobami zdolnymi na III i IV etapie edukacyjnym i dorosłych, ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.

Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osób zdolnych na III i IV etapie edukacyjnym i dorosłych. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.

Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska).

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki oddziaływania resocjalizującego, ze szczególnym naciskiem na projektowanie oddziaływań grupowych. Wariant ten wzbogacony został o blok dotyczący socjoterapii. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego, animatora zajęć edukacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych, mediacyjnych i profilaktycznych w ośrodkach kuratorskich, placówkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych. Podejmując pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, podległych resortowi edukacji, Absolwent będzie musiał uzupełnić przygotowanie pedagogiczne, jeżeli nie uzyskał takiego w czasie studiów pierwszego stopnia.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.
Studia w zakresie specjalności nauczycielskiej są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (w tym: pedagogiki, filozofii, psychologii, socjologii);
posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej (na III i IV etapie kształcenia), rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej;
posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w odniesieniu do młodzieży i osób dorosłych;
posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego;
posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

placówkach szkolnictwa specjalnego;
przedszkolach i szkołach integracyjnych;
szkołach podstawowych (ogólnodostępnych);
placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych: ośrodkach kuratorskich, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych;
placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.
Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych,
udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów,
pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia,
pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła”,
udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS),
udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.
Więcej informacji: www.pip.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Pedagogiki

Sekretariat
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
Tel. +48 (81) 537 63 06

Instytut Psychologii

Sekretariat
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Tel. +48 (81) 537 60 57