Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Politologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Bezpieczeństwo zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym stało obszarem zainteresowań instytucji państwowych oraz organizacji i struktur międzynarodowych. Nauka bezpieczeństwa narodowego, to poznanie funkcjonowania instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno przyjęte normy postępowania. Kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa narodowego wymaga także analizy tych niepożądanych zjawisk i działań, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i obywateli, takich jakich jak m.in.: terroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przestępczość zorganizowana.

Celem kierunku jest przygotowanie studenta do poruszania się na szczeblu administracji państwowej w różnych sektorach: obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, polityki społecznej i w tzw. trzecim sektorze.

Aby osiągnąć powyższy cel w programie studiów realizowane są m.in. takie przedmioty jak:

Zagrożenia bezpieczeństwa,
Teoria bezpieczeństwa,
Logistyka w sytuacjach kryzysowych,
Prawo międzynarodowe publiczne,
Międzynarodowe stosunki polityczne, Konflikty międzynarodowe,
Polityka bezpieczeństwa RP,
Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego,
Organizacja i zarządzanie,
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości,
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,
Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem.
Specjalności realizowane od IV semestru studiów. O wyborze specjalności decyduje student.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów.
Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobieganiem w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej.
Powinien posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym.
Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem.
Posiadać umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej.
Być w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Absolwent powinien opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia
Powyższa wiedza, umiejętności i zdolności są szczególnie pożądane na regionalnym rynku pracy. Nabyte w trakcie edukacji na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają uczyć jednostki i służby państwa mechanizmów reagowania na nowe jakościowo zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym, które stanowią nowe wyzwania dla bezpieczeństwa świata, poszczególnych państw, regionów i jednostek.. Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie m.in. w:

administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba cywilna)
administracji na szczeblu samorządowym (gmina, powiat, województwo)
służbach mundurowych
sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne)
organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze)
Możliwości rozwoju:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość zaangażowania się w funkcjonowanie: Naukowego Koła Bezpieczeństwa Narodowego i Legii Akademickiej. Mogą także korzystać ze szkoleń i kursów organizowanych przez Biuro Karier UMCS. Własne projekty związane z aktywnością zawodową pozwala natomiast rozwinąć Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość realizowania części kształcenia uniwersyteckiego poza macierzystym Wydziałem Politologii i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowych. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej uczestniczy w programie Lifelong Learning Programme (Erasmus), który jest istotnym komponentem sektorowym w strukturze programu, obejmującego szkolnictwo wyższe. Uczelnia ma podpisane umowy z ponad 20 ośrodkami zagranicznymi.

Podjęcie kształcenia ogólnouniwersyteckiego w kilkunastu ośrodkach w Polsce umożliwia Program Mobilności Studentów MOST.

Więcej informacji: www.politologia.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Centrala (81) 537 6000
Fax (81) 537 6020