Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Politologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Politologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Politologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, głęboko humanistyczny charakter oraz szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Kandydatów na studia na kierunku politologia w UMCS przyciąga jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa lubelskiego środowiska politologicznego, które proponuje studentom Wydziału Politologii naukę na najwyższym poziomie, w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Nauka o państwie i prawie;
Najnowsza historia Polski;
Nauka o polityce;
Marketing polityczny;
Partie polityczne i systemy partyjne;
Historia doktryn politycznych i prawnych;
Podstawy stosunków międzynarodowych;
Geografia polityczna;
Polska myśl polityczna;
System polityczny RP;
Współczesne systemy polityczne;
Administracja publiczna;
Samorząd i polityka lokalna;
Retoryka i erystyka;
Organizacja i zarządzanie;
Finanse publiczne;
Integracja europejska.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Specjalność administracja publiczna

Specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki administracji rządowej i samorządowej. Na specjalności dla studentów z Europy Wschodniej realizowane są przedmioty w języku ukraińskim i rosyjskim

Specjalność bezpieczeństwo publiczne

Specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent kierunku politologia uzyskuje umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafi także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia społeczno - politycznego. W efekcie kreuje swoją pozycję na rynku pracy. Zna język obcy oraz język specjalistyczny.
Absolwent specjalności administracja publiczna posiada wiedzę i umiejętności dotyczące struktur i funkcjonowania władzy lokalnej, funduszy europejskich i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych gminy, powiatu i województwa. Absolwent specjalności doradztwo polityczne i medialne dysponując rozległą wiedzą i umiejętnościami w zakresie rynku medialnego, marketingu i kształtowania wizerunku politycznego Charakteryzuje go także umiejętność: wystąpień publicznych, negocjacji, budowania właściwych relacji między uczestnikami życia społeczno-politycznego. W związku z tym dodatkowo może również znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, specjalisty d/s kreowania wizerunku, doradcy medialnego. Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne posiada wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im, struktur i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego RP, służb mundurowych, obronności RP i zarządzania kryzysowego i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć w tym zakresie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

administracji publicznej,
organach samorządowych,
podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych,
partiach politycznych i organizacjach pozarządowych,
instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
środkach masowego przekazu,
agencjach reklamowych i public relations,
instytucjach bezpieczeństwa publicznego.
Możliwości rozwoju

Wydział Politologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Politologicznym Kole Naukowym, Kole Naukowym Samorządowców, Samorządzie Studentów, organizacjach studenckich,
wizytach m.in. do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i instytucji centralnych,
programach ERASMUS, MOST,
kształceniu w uczelniach zagranicznych (m.in. uzyskaniu podwójnego dyplomu).


Więcej informacji: www.politologia.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Centrala (81) 537 6000
Fax (81) 537 6020