Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Studia wschodnioeuropejskie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Politologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia wschodnioeuropejskie skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią, Bałkany oraz Kaukaz w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student Studiów wschodnioeuropejskich zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii i wiedzy o kulturze.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Międzynarodowe stosunki polityczne,
Ekonomia międzynarodowa,
Antropologia kulturowa Europy Wschodniej,
Geopolityka,
Subregiony w Europie Wschodniej,
Decydowanie polityczne,
Wielokulturowość w Europie Wschodniej,
Systemy gospodarcze w państwach Europy Wschodniej,
Systemy prawne i prawodawstwo w państwach Europy Wschodniej,
Systemy medialne i media w Europie Wschodniej,
Geografia turystyczna,
Współpraca subregionalna i transgraniczna w Europie Wschodniej,
Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Europy Wschodniej,
Socjologia.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

STUDIA I STOPNIA- moduły:

rosyjski
ukraińsko-białoruski
bałkański
kaukaski
STUDIA II STOPNIA- specjalności:

Europa Środkowowschodnia
Europa Południowowschodnia
Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie
Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej
Sylwetka Absolwenta

Absolwent Studiów wschodnioeuropejskich posiada ugruntowaną wiedzę o regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Unikatowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych predestynują absolwentów do poszukiwania zatrudnienia w organizacjach pozarządowych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, współpracą zagraniczną a także w administracji publicznej. Absolwent Studiów wschodnioeuropejskich dysponuje umiejętnościami językowymi z zakresu języka angielskiego i rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
instytucjach międzynarodowych,
organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej.
Możliwości rozwoju

Wydział Politologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Studiów wschodnioeuropejskich.
Więcej informacji: www.politologia.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Centrala (81) 537 6000
Fax (81) 537 6020