Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Agrochemia

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Puławach

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kierunek unikatowy w obszarze południowo-wschodniej Polski, a z punktu widzenia zasobów kadrowych, lokalowych i materialnych - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach to idealne miejsce do prowadzenia tych studiów. Agrochemia łączy w sobie wiedzę przyrodniczą z rolniczymi aspektami działalności człowieka. Podejmując kształcenie na tym kierunku nauczysz się rozumienia współczesnego świata w odniesieniu do zapotrzebowania na żywność, jej jakość oraz funkcjonowania rynku rolnego i polityki rolnej. Staniesz się specjalistą swobodnie poruszającym się na styku chemii i nauk przyrodniczych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Doradztwo rolnicze i zawodowe – studenci zdobędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych z chemią i technologią nawozów. Poznają zasady uprawy roli, gleboznawstwa oraz technologii maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, technologii uprawy roli i nawożenia, agrometeorologii, hydrometeorologii i gospodarki wodnej w ekosystemach.
Ekonomika przemysłu gospodarczego – studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami związanymi z makroekonomią i ekonomią rynku, marketingiem, międzynarodowym handlem rolno-spożywczym, finansami i rachunkowością, polskim i europejskim prawem rolnym, komunikacją i innowacjami w biznesie. Zdobędą także wiedzę z zakresu planowania i podejmowania właściwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i umiejętność postępowania w zakresie bezpiecznej gospodarki substancjami chemicznymi.
Podział na specjalności będzie dokonywany od V semestru.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak:

Podstawy chemii,
Podstawy fizyki z elementami agrofizyki,
Zastosowanie matematyki i statystyki w agrochemii,
Informatyka,
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej,
Chemia organiczna,
Podstawy projektowania,
Chemia fizyczna,
Ogólna uprawa roli i roślin,
Grafika inżynierska,
Gleboznawstwo,
Agrometeorologia,
Botanika z elementami fizjologii,
Biochemia,
Kartografia i teledetekcja,
Podstawy techniki rolniczej,
Budowa i technologia maszyn i urządzeń,
Systemy nawożenia w rolnictwie,
Hydrometeorologia i gospodarka wodna w ekosystemach.
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw chemii, matematyki, fizyki, biologii oraz nauk o ziemi. Będzie potrafił właściwie interpretować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni przyrodniczej i społeczno-ekonomicznej. Nabyte kwalifikacje pozwolą mu podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biurach projektowych, przemyśle chemicznym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w uczelniach i sektorach administracji i zarządzania, ośrodkach doradztwa rolniczego czy punktach obrotem nawozami. Absolwenci kierunku Agrochemia będą znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów Agrochemia.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp.,
ośrodkach doradztwa rolniczego, prowadzących działalność w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz gospodarstw wiejskich, instytucjach wspierających podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych,
instytucjach wspierających zrównoważony rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
punktach dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin,
laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających innowacyjne technologie z zakresu agrochemii,
w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych, a w szczególności w zakresie technologii nawozów.
Możliwości rozwoju

Studenci mogą uczestniczyć w Projekcie unijnym „Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów” na podstawie Porozumienia o zainicjowaniu wzajemnej współpracy w ramach ekosystemu wspierania przedsiębiorczości działającego na rzecz platformy startowej dla nowych pomysłów, podpisanego z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

Samorządzie Studentów
praktykach:
w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach,
w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej.
Studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg.
Więcej: Wydział Zamiejscowy w Puławach

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu
mgr Maria Pabisz
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203