Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Puławach

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kierunek realizowany wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Fizjoterapia to studia o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce w okresie 2014–2020.

Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy. Został opracowany przez pracowników UMCS i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i był opiniowany m.in. przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Dyrektora Zakładu Fizjoterapii i Masażu BIO-RELAX oraz członków zarządu Centrum Medycznego „Internus”.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Anatomia prawidłowa człowieka,
Anatomia funkcjonalna,
Fizjoterapia ogólna,
Fizjologia,
Podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii,
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii,
Kwalifikowalna pierwsza pomoc medyczna,
Podstawy żywienia człowieka,
Kinezjologia,
Kinezyterapia,
Podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych,
Odnowa biologiczna,
Fizykoterapia,
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i tramuatologii,
Rehabilitacja społeczna i zawodowa,
Fizjoterapia w medycynie sportowej .
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce: Dla studentów/Programy studiów

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia,
będzie posiadać niezbędne kompetencje w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) dla celów leczniczych oraz profilaktycznych,
posiadać będzie predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi,
będzie przygotowany merytorycznie do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych wśród osób chorych oraz z niepełnosprawnością,
będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Będzie również przygotowany do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną z zakresu fizjoterapii oraz innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu m.in. dziedzin etyki i medyczno-prawnych,
będzie przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych, a także do sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii,
będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Zrealizowany program studiów umożliwia absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

szpitalach klinicznych na różnych oddziałach,
przychodniach i w gabinetach specjalistycznych,
sanatoriach,
szpitalach uzdrowiskowych,
ośrodkach odnowy biologicznej i SPA,
przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych.
Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności oraz wykonywania usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego.

Możliwości rozwoju

Studenci mogą uczestniczyć w Projekcie unijnym „Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów” na podstawie Porozumienia o zainicjowaniu wzajemnej współpracy w ramach ekosystemu wspierania przedsiębiorczości działającego na rzecz platformy startowej dla nowych pomysłów, podpisanego z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału:

w Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
w praktykach:
w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie,
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach,
Centrum Medycznym Internus Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach,
w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax Jolanta Potapska w Puławach,
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg.
Więcej informacji: www.pulawy.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu
mgr Maria Pabisz
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203