Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kosmetologia

Opis kierunku

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Kosmetologia będą trwały 6 semestrów (3 lata). Absolwent studiów zawodowych pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyska tytuł licencjata.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia będzie bazować na współczesnych zdobyczach wiedzy i technologii w zakresie kosmetologii. Obejmować będzie zagadnienia umożliwiające wykształcenie określonych umiejętności praktycznych związanych z upiększaniem, składem preparatów kosmetycznych i ich zastosowaniem oraz wpływem na poszczególne rodzaje skóry oraz profilaktyką mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się, jak i zachowania jak najdłużej sprawności życiowej, a także zagadnieniami leczniczymi dotyczącymi tych zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Znaczącą liczbę godzin będą stanowić zajęcia praktyczne, w trakcie, których student zdobędzie wiedzę i nabierze umiejętności zawodowych uczestnicząc w takich zajęciach jak np.: kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca, wizaż i stylizacja, charakteryzacja, makijaż sceniczny, fizjoterapia i masaż, SPA, Wellnes, odnowa biologiczna, modelowanie sylwetki oraz nowoczesne aktywności ruchowej, masaż limfatyczny. Studenci zapoznają się również z ważnymi dla zawodu przedmiotami kształcenia ogólnego i podstawowego jak na przykład: anatomia z histologią i patofizjologii, biochemia, biologia medyczna, genetyka, biofizyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia, higiena, chemia kosmetyczna, podstawy receptury kosmetycznej, dermatologia, estetyka, psychologia, etyka zawodowa, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, język obcy, wychowanie fizyczne itd.

Integralną część procesu nauczania stanowić będą praktyki zawodowe, których odbycie będzie warunkiem zaliczenia studiów. W zakresie wszystkich przedmiotów studentów będą obowiązywać minima programowe ustalone w programie studiów. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy lub asystenta oraz praktyk zawodowych w wybranych gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, salonach odnowy biologicznej, gabinecie charakteryzacji teatru. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą realizowane w grupach odpowiednio 8-16 osobowych i 8 osobowych, natomiast aktywne formy teoretyczne w grupach 20 osobowych, za wyjątkiem anatomii z histologią i fizjologii, w ramach, których ćwiczenia będą prowadzone w grupach 10 osobowych ze względu na wykorzystywanie fantomów i symulatorów. Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

W ramach ćwiczeń praktycznych uwaga będzie szczególnie zwracana na pracę studenta z klientem oraz kształtowanie właściwej postawy zawodowej. Wiedza studentów weryfikowana będzie przeprowadzanymi sprawdzianami: pisemnymi, ustnymi, praktycznymi i egzaminami. Studenci będą otrzymywać specjalne dzienniczki umiejętności praktycznych, w których odnotowywane będzie nabywanie i ugruntowywanie umiejętności zawodowych i osiągniętych efektów kształcenia zawodowego na poszczególnych etapach kształcenia. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie na podstawie egzaminu lub zaliczenia z oceną. Nauczanie z przedmiotów kierunkowych kończyć się będzie egzaminem.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
BIURO REKRUTACJI:

ul. Mickiewicza 47, p. 102
tel: 91 350 06 43
tel. kom.: 508 015 416
e-mail: rekrutacja@wsie.pl

CZYNNE:
Poniedziałek: 8 - 16
Wtorek: 8 - 16
Środa: 8 - 16
Czwartek: 8 - 16
Piątek: 8 - 16