Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ochrona dóbr kultury - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Nowocześnie prowadzony proces dydaktyczny zapoznaje studentów z historią sztuki, zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania, ułatwiającymi korzystanie z dotacji krajowych i zagranicznych, a także profesjonalne gospodarowanie finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Wyróżniający się studenci mają możliwość realizacji części programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w:

- urzędach konserwatorskich,
- referatach samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
- muzeach i prywatnych galeriach,
- pracowniach architektonicznych zajmujących się rewaloryzacją obiektów zabytkowych,
- redakcjach prasy, radia i telewizji przygotowujących programy z dziedziny ochrony dóbr kultury i zajmujących się krytyką artystyczną,
- urzędach celnych,
- instytucjach rozwoju przestrzennego miast,
- zakładach i warsztatach rzemieślniczych o profilu konserwatorskim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Francuska 12
40-952 Katowice - Centrum

Telefony/fax:
032 255 34 17
032 256 40 84
032 205 37 45

E-mail:
nabor@swsz.katowice.pl
dziekanat@swsz.katowice.pl