Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera wszystkich kierunków studiów.

Studia magisterskie pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji w zmieniających się warunkach konkurencyjnej gospodarki światowej.

Uczelnia kształci:

- menedżerów szczebla kierowniczego w zakresie organizowania i zarządzania oraz marketingu umiejących inicjować działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy dla siebie i innych,
- konsultantów w organizacjach gospodarczych,
- przedsiębiorców ? animatorów życia gospodarczego w regionie i kraju.

Uczelnia oferuje następujące specjalności:

- psychologia w zarządzaniu organizacją - NOWOŚĆ OD PAŹDZIERNIKA
- zarządzanie przedsiębiorstwem
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- rachunkowość zarządcza
- negocjator w biznesie
- menedżer biznesu międzynarodowego
- zarządzanie w sporcie i turystyce
- zarządzanie kryzysowe
- coaching
- systemy informatyczne w zarządzaniu
- zarządzanie funduszami europejskimi
- zarządzanie dziedzictwem kulturowym
- zarządzanie procesami i usługami logistycznymi

Podobnie, jak na studiach I stopnia, tak i na studiach magisterskich zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy uwzględniające wykorzystanie technik teleinformatycznych.

Student kierując się własnymi zainteresowaniami oraz perspektywami zawodowymi dokonuje wyboru warsztatów i wykładów w języku polskim i angielskim.

Studenci Kierunku zarządzanie mogą zrealizować część programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Francuska 12
40-952 Katowice - Centrum

Telefony/fax:
032 255 34 17
032 256 40 84
032 205 37 45

E-mail:
nabor@swsz.katowice.pl
dziekanat@swsz.katowice.pl