Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
To kierunek dla osób zainteresowanych zdobywaniem współczesnej wiedzy ogólnopedagogicznej, edukacyjnej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Efektem kształcenia jest:

- gotowość do realizacji zadań w instytucjach, środowisku otwartym oraz pracy z jednostką, rodziną i grupą;
- wrażliwość na "inność" i niepowtarzalność jednostek, otwartość na dialog;
- rozwój umiejętności skutecznego wpływu społecznego, dojrzałość i motywacja do prowadzenia działań prospołecznych wsparte kompetencjami w zakresie organizowania działań profilaktycznych w oparciu o nowoczesne metody pracy socjalnej, socjotechnicznej i terapeutycznej;
- posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i identyfikowania problemów w szerokim kontekście funkcjonowania społecznego (ubóstwo, bezdomność, bezrobocie) oraz rozwiązywania problemów w zakresie patologii społecznej, dysfunkcji i zagrożeń funkcjonowania środowisk, rodziny i jednostki.
Szczegółowe określenie przygotowania zawodowego zależne jest od wybranej specjalności:
- Pedagogika społeczna
Absolwenci specjalności pedagogika społeczna mogą świadczyć profesjonalną pomoc osobom bezrobotnym, ludziom niepełnosprawnym oraz żyjącym w środowisku uznanym za patologiczne.

- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Absolwenci specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej mogą podjąć pracę w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, pomocy społecznej oraz oświaty i zdrowia. Są przygotowani do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność.

- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy wychowawczej i opiekuńczej, tj. pomocy społecznej i wsparcia społecznego. Mogą pracować w szkole jako pedagodzy szkolni, domach pomocy społecznej, placówkach rodzinnych, w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym, świetlicy szkolnej i środowiskowej, ośrodku szkolno-wychowawczym, internacie, sanatorium, szpitalu, prewentorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą i socjalną.

- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do samodzielnej pracy w zawodzie nauczyciela poziomu zintegrowanego (klas I-III) w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Nabywają także uprawnienia wymagane w pracy w systemie oświaty przedszkolnej, w każdym typie placówek w Polsce. Absolwenci mogą także podjąć pracę pedagoga w świetlicy szkolnej lub środowiskowej.

- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna
Absolwent tej specjalności uzyskuje dwuspecjalizacyjne wykształcenie - w zawodzie nauczyciela poziomu zintegrowanego (klas I-III) oraz nauczyciela informatyki przygotowanego do pracy w szkole podstawowej.

Specjalności mogą ulec zmianie mocą decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Francuska 12
40-952 Katowice - Centrum

Telefony/fax:
032 255 34 17
032 256 40 84
032 205 37 45

E-mail:
nabor@swsz.katowice.pl
dziekanat@swsz.katowice.pl