Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Zamiejscowy Wydział w Żarkach

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku ekonomia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia i osiągania satysfakcji zawodowej. Misją kierunku jest kształcenie promotorów przemian i organizatorów działalności gospodarczej, kreujących miejsca pracy dla siebie i innych, zwłaszcza na terenie małych miast i wsi.

Absolwent będzie dysponować wiedzą o istocie, prawidłowościach i funkcjonowaniu podmiotów i rynków, także w wymiarze regionalnym. W trakcie studiów posiądzie umiejętność dokonywania analizy, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i rzeczowymi.

Uzyskane kompetencje umożliwią:

- realizację podstawowych funkcji ekonomicznych w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach;
- osiągniecie skuteczności w procesie komunikowania się, negocjowania i pracy w zespole;
- użytkowania różnych systemów informatycznych
- dostrzeganie i rozwiązywanie problemów procesu gospodarczego;
- prowadzenie własnych projektów badawczych i własnych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń i ryzyka

Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty we wszystkich obszarach gospodarki:

- w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
- administracji samorządowej i rządowej,
- w działach ekonomicznych instytucjach i organizacjach,
- oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Sosnowa 2
42-310 Żarki
tel.: 34/ 314-80-99

E-mail: nabor.zarki@swsz.katowice.pl