Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Zamiejscowy Wydział w Olkuszu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów pedagogicznych I stopnia jest wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą zatrudnienie i rozwój zawodowy w instytucjach i placówkach związanych z realizacją procesu kształcenia i rozwiązywania problemów pedagogicznych i wychowawczych. Uzyskana na studiach I stopnia wiedza pozwoli absolwentom na ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia (kontynuacja studiów drugiego stopnia).

Do wyboru 3 specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną;
- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym;

Studia w naszej Uczelni przygotowują do pracy :

- w placówkach opieki społecznej, oświatowo-wychowawczych, rodzinnych, interwencyjnych, poradniach specjalistycznych;
- w placówkach przedszkolnych i szkolnych, publicznych, prywatnych i społecznych, czy też artystycznych;
- w jednostkach penitencjarnych, placówkach resocjalizacyjnych;
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie nauczania i opieki.

W programie studiów: pedagogika opiekuńcza, prawo rodzinne i opiekuńcze, pedagogika resocjalizacyjna, subkultury młodzieżowe, patologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka, socjologia wychowania, pedagogika społeczna, edukacja dorosłego człowieka, alternatywne koncepcje edukacyjne, diagnozowanie sytuacji i potrzeb małego dziecka, metodyka kształcenia wybranych przedmiotów.

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu ŚWSZ im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, to nie tylko przedmioty kierunkowe, ale również znaczna ilość przedmiotów do wyboru, uzależnionych od wybranej specjalności. Studiując w naszej szkole możesz również skorzystać z programu Erasmus, pozwalającego część studiów odbyć na wybranej europejskiej uczelni.

W toku studiów obowiązkowe jest odbycie praktyki zawodowej i dyplomowej. W celu zapewnienia swoim studentom możliwości zdobycia wiedzy praktycznej na odpowiednio wysokim poziomie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka podpisała szereg umów o stałej współpracy w tym zakresie z placówkami i instytucjami działającymi na terenie powiatu olkuskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz (Siedziba Zakładu Doskonalenia Zawodowego)
tel. 032 / 643-16-55
fax. 032 / 643-16-55

Sekretariat Dziekanatu
I piętro pokój 15
w godzinach 8 00 do 18 00

E-mail: nabor.olkusz@swsz.katowice.pl