Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ochrona środowiska

Wydział: Wydział Techniki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
W procesie zmian systemowych gospodarki Polski, w wytyczaniu celów makroekonomicznych rosnące miejsce zajmuje ochrona środowiska. Przekłada się to na coraz większe zaangażowanie nauki i techniki, a także organizacji i instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W regionie śląskim problemy ochrony środowiska od początku procesu transformacji i restrukturyzacji gospodarki miały podstawowe znaczenie. Podjęcie wielostronnych działań przyniosło już w regionie określone rezultaty. Jest to jednak dopiero początek drogi.

W obszarze ochrony środowiska występuje duża dynamika potrzeb i priorytetów; zmieniają się stosowane techniki i technologie; pojawiają się nowe instrumenty oddziaływania.

Inżynierskie zawodowe studia na kierunku Ochrona Środowiska oferują szerokie kompendium wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych. Absolwent przygotowany jest do planowania, organizowania, prowadzenia oraz kontroli działalności w zakresie ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.

Specjalności:

- Analityka chemiczna w ochronie środowiska
- Odnawialne Źródła Energii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Francuska 12
40-952 Katowice - Centrum

Telefony/fax:
032 255 34 17
032 256 40 84
032 205 37 45

E-mail:
nabor@swsz.katowice.pl
dziekanat@swsz.katowice.pl