Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Wydział: Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach

Opis kierunku

AAzwiń
W trakcie studiów studenci będą uczyć się rozpoznawać potrzeby jednostki czy grupy ludzi i określać środki niezbędne i dostępne dla ich zaspokojenia. Będą także uczyć się planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgniarstwa i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W programie studiów znajdują się zajęcia z języka obcego poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zajęcia z języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów studenci opanują zarówno umiejętność współpracy z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, jak i samodzielnego kierowania projektami, zespołami i zmianami. Absolwent otrzyma wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia przypisanymi zawodowemu pielęgniarstwu. Studia na tym kierunku wyposażą absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu medycznych podstaw pielęgniarstwa oraz praktyczne umiejętności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Budowlanych 156
43-100 Tychy
(budynek ZDZ)

Telefon:
032 227 36 23

E-mail:
nabor.tychy@swsz.katowice.pl

Godziny otwarcia Działu Rekrutacji:
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00