Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Komplementarne metody w promocji zdrowia

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
W programie studiów podyplomowych Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zakłada się, że w trakcie nauki student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale powinien także odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z poznaniem własnego potencjału pozwalającego na uruchomienie procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie

- wiedzy dotyczącej komplementarnych systemów profilaktyki i leczenia opartych o całościową diagnozę organizmu oraz - metody stymulacji indywidualnego potencjału jednostki,
- nauczenia się szeregu metod i technik służących ocenie stanu zdrowia na poziomie psychofizycznym oraz istniejących w tym zakresie zagrożeń,
- umiejętności zastosowania w praktyce metod przywracających bądź wzmacniających zdrowie, stymulowania rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej,
- zasad współpracy z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi całościowym podejściem do problemu zdrowia i rozwoju osobistego zwłaszcza w obszarze problemów związanych ze stylem życia czy negatywnymi skutkami nadmiernego stresu.

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski (lekarze medycyny), Pielęgniarstwo, Psychologia i Psychoterapia, Resocjalizacja, Pedagogika, Couching, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową zainteresowani są całościowym podejściem do pacjenta/klienta oraz metodami intensyfikującymi procesy samorozwojowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 200zł

Czesne - 490 zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00