Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kosmetologia - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

- WELLNESS & SPA
- MARKETING I ZARZĄDZANIE W KOSMETOLOGII
- PODOLOGIA

Pierwsza z nich ukierunkowana jest na Wellness & Spa (dotyczy przygotowania do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, w ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Wellness & Spa, jak również w wytwórniach produktów kosmetycznych), druga na marketing i zarządzanie w kosmetologii, trzecia natomiast dotyczy przygotowania studenta do pracy z problematycznymi stopami. Specjalizacja ta pozwoli na zapoznanie studenta z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do; pielęgnowania stopy zdrowej, rozpoznania deformacji w obrębie stóp prowadzących do pogorszenia stanu skóry stóp oraz bólu, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych, badania nacisku stopy na podłoże, sporządzania dokumentacji podologicznej, wykonywania zabiegów korekcyjno-pielęgnacyjnych, przeprowadzania edukacji w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp oraz postępowania ze stopą diabetyka. Wiedza zdobyta w trakcie studiów z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu pozwala na uruchomienie oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą również podjąć studia III stopnia (doktoranckie), a także podjąć pracę naukowo-dydaktyczną.

Wiedza i praktyka uzyskana w czasie studiów pozwala na:

- właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
- efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
- kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
- ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
- właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
- odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
- posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia na studia II stopnia:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na odpowiednim kierunku (Dietetyka/Kosmetologia/Fizjoterapia) – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,

 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:

- Absolwenci – 200 zł
- Absolwenci KWSPZ – 0 zł

Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 680 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 680 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00