Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem studiów, jaki pozwala zgłębiać wiedzę na temat szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów w momentach zagrożenia. Treści nauczane na tym kierunku nawiązują w dużej mierze do nauk społecznych, a w szczególności elementów stosunków międzynarodowych, administracji, prawa i zarządzania.

Program obejmuje kwestie obronności, ale także tematy zagrożenia ekologicznego, energetycznego czy klęsk żywiołowych.

Studenci mają w trakcie studiów możliwość wyboru specjalności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami:

* Bezpieczeństwo międzynarodowe
* Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
* Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci
komputerowych

W dzisiejszym, przesiąkniętym konfliktami świecie, sprawy bezpieczeństwa zyskują nowy wymiar. W obliczu tego ukończenie kierunku takiego jak bezpieczeństwo narodowe bez wątpienia stwarza wiele możliwości na rynku pracy. Absolwenci odnajdą atrakcyjne szanse zatrudnienia w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), zespołach reagowania kryzysowego, firmach ochrony osób i mienia, służbach mundurowych czy instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nowa Matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

* j. polski
* j. obcy nowożytny
* wybrany przedmiot (język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie)

Punktacja:

* poziom podstawowy: 1%=1pkt
* poziom rozszerzony: 1%=2pkt

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja@wse.krakow.pl lub pod nr tel.: (12) 683 24 04

Stara Matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów:

* j. polski
* j. obcy nowożytny
* matematyka
* historia
* geografia lub wiedza o społeczeństwie

Punktacja:

ocena punkty w skali 6-stopniowej:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 0

Kandydat może otrzymać dwa dodatkowe punkty w przypadku uzyskania oceny dobrej lub wyższej z egzaminu dojrzałości. Pod uwagę brane są następujące przedmioty:
* historia
* geografia
* język obcy nowożytny
W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja@wse.krakow.pl lub pod nr tel.: (12) 683 24

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia I i II stopnia (na rok akademicki 2010/2011)trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych studiami w WSE serdecznie zapraszamy do działu rekrutacji (pokój A3,koło portierni). Można uzyskać tam szczegółowe informacje, otrzymać materiały promocyjne, czy tez nawet umówić się na indywidualną prezentację uczelni.

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł, wpisowego - 300 zł.
Czesne za semestr studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe - rok akademicki 2010/2011:
* studia stacjonarne - 3240 zł (w przypadku opłaty w całości za semestr- 3150 zł)
* studia niestacjonarne - 2160 zł (w przypadku opłaty w całości za semestr 2100 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00