Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: International Relations - studia licencjackie

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Stosunki międzynarodowe to kierunek, jaki daje wiedzę odnośnie związków istniejących i zachodzących pomiędzy państwami, także na temat organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska czy NATO. Biorąc pod uwagę fakt, że większość inicjowanych dzisiaj działań politycznych, medialnych, biznesowych wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, studiujący stosunki międzynarodowe w WSE zapoznawani są dokładnie ze współczesnym środowiskiem szczebla międzynarodowego, głównie w kontekście nabywania najważniejszych na obszarze rynku pracy kompetencji. Nieszablonowy dobór kursów umożliwia zapoznanie się ze współczesnym środowiskiem globalnym, a ponadto wyposaży w praktyczne umiejętności niezbędne dla funkcjonowania w świecie biznesu.

Absolwenci stosunków międzynarodowych gotowi są do podejmowania pracy w różnego typu placówkach: małych i średnich firmach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, mediach, dyplomacji, zaś wybierający profil turystyka międzynarodowa także w branżach turystycznych. Dzięki pobieraniu nauki w języku angielskim mogą też kontynuować studia nie tylko w WSE (w j. polskim lub angielskim), ale również na prestiżowych uczelniach zagranicznych.

Specjalności:

* Marketing międzynarodowy NOWOŚĆ!
* Biznes międzynarodowy NOWOŚĆ!

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nowa matura

Kandydaci przyjmowani się w na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

* j. polski
* j. obcy nowożytny
* wybrany przedmiot (język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie)

Punktacja

j. polski, j. obcy nowożytny, wybrany przedmiot:
- poziom podstawowy: 1%=1pkt
- poziom rozszerzony: 1%=2pkt
j. angielski:
- poziom podstawowy: 1%=2pkt
- poziom rozszerzony: 1%=4pkt

Stara matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów:

* j. polski
* j. obcy nowożytny
* matematyka
* historia
* geografia lub wiedza o społeczeństwie

Punktacja:

ocena punkty w skali 6-stopniowej

celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 0

Kandydat może otrzymać dwa dodatkowe punkty w przypadku uzyskania oceny dobrej lub wyższej z egzaminu dojrzałości. Pod uwagę brane są następujące przedmioty:

* historia
* geografia
* język obcy nowożytny

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydatom posiadającym jeden z poniższych certyfikatów, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego:

Certificate in Advanced English [CAE]
Certificate of Proficiency in English [CPE]
Test of English as a Foreign Language TOEFL (250)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia I i II stopnia (na rok akademicki 2010/2011)trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych studiami w WSE serdecznie zapraszamy do działu rekrutacji (pokój A3,koło portierni). Można uzyskać tam szczegółowe informacje, otrzymać materiały promocyjne, czy tez nawet umówić się na indywidualną prezentację uczelni.

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł, wpisowego - 300 zł.
Wysokość czesnego na kierunku International Relations pierwszego stopnia - rok akademicki 2010/2011:
Polacy - 5250 zł/SEMESTR, 10 500/ROK
Cudzoziemcy - 1750 EURO/SEMESTR, 3500 EURO/ROK

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00