Wyzsza Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

ul.Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (059) 841-36-40
fax. (059) 842-53-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Wydział: Wydział Biznesu i Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności to:

- Zagospodarowanie przestrzenne;
- Kształtowanie krajobrazu;
- Wycena i zarządzanie nieruchomościami;
- Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;
- Rewitalizacja miast i wsi.

Przy dzisiejszym stopniu rozwoju cywilizacyjnego , wymagającym bardzo precyzyjnego perspektywicznego planowania, każde bardziej złożone przedsięwzięcie skazane będzie na klęskę w samym zarodku, jeżeli jego materialny wyraz: czy będzie to domek jednorodzinny czy też olbrzymi kombinat przemysłowy, jawić się będzie w niezgodzie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Taki plan to podstawowy dokument określający na lata kierunki rozwojowe każdej gminy, każdej większej zorganizowanej społeczności lokalnej. Jakiekolwiek przedsięwzięcie musi być z takim planem zsynchronizowane i zgodne. To właśnie plan wyznacza co i gdzie może powstać, bo cokolwiek ma powstać, musi być realizowane w zgodzie z niezbędną infrastrukturą, a więc drogami, systemami doprowadzania energii, wody, surowców, ochrony przyrody, by wymienić tylko najważniejsze względy. Każda dziedzina ludzkiej przedsiębiorczości musi mieć oparcie w planowaniu przestrzeni Fachowcy w tej dziedzinie poszukiwani są wszędzie.

Jeżeli zdamy sobie sprawę, że do 2020 roku 20 proc. energii pozyskiwane musi być, zgodnie ze standardami Zjednoczonej Europy - z odnawialnych źródeł energii to tym samym widzimy jaki potencjalnie olbrzymi rynek pracy i możliwości otwiera się przed fachowcami w tej dziedzinie. Pozyskiwanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych źródeł energii to zupełnie nowa dziedzina, zarówno samej nauki jak i praktycznej działalności człowieka. Elektrownie wiatrowe, wodne, czy też biogaz jako tanie i źródło energii, energia geotermalna, czyli ciepło pobierane z wnętrza ziemi - to dziedziny otwierające lokalnym społecznościom zupełnie nowe możliwości rozwoju.

Jeżeli dodamy do tego coraz powszechniejszą troskę o zachowanie naturalnego krajobrazu oraz tendencję do przywracania dawnego naturalnego uroku miejscom których naturalne piękno i przyrodę zdegradowała bezmyślna często działalność człowieka w zrozumiałym wprawdzie ale też i niszczycielskim pragnieniu rozwoju i pogoni za nowoczesnością to również łatwo sobie wyobrazić jak poszukiwani stają się specjaliści od kształtowania krajobrazu i jakie możliwości rysują się przed nimi.

A nowoczesna oparta o systemy nawigacji satelitarnej cyfrowa Geodezja to nic innego jak umiejętności swoistego inwentaryzowania przestrzeni, a wiec wyznaczania na mapach i w rzeczywistym terenie miejsc, bez których nie powstanie żadna inwestycja czy to byłby wspomniany już domek jednorodzinny czy kombinat przemysłowy. Każde działanie człowieka pozostawia w naturze ślady, które trzeba dokumentować, także nowoczesnymi metodami pomiaru. I nanieść na mapy czy inne dokumenty. Inżynier gospodarki przestrzennej ze specjalnością Geodezji i Nawigacji Satelitarnej to zawód z wielką przyszłością.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się w dwóch fazach:

Faza pierwsza to przyjęcie i formalna ocena dokumentów składanych przez kandydata.

Komplet dokumentów to:

Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania na zakładce Elektroniczne formularze rekrutacyjne);
Świadectwo dojrzałości (w oryginale bądź odpisie z mocą oryginału) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub szkołę średnią;
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej;
4 fotografie o wymiarze 35 mm x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
Kserokopia obu stron dowodu osobistego;
Dowód wpłaty za studia (opłata rekrutacyjna - 250 zł)

Faza druga to indywidualna rozmowa członków Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem, oceniająca jego motywację, predyspozycje i rokowania na pomyślne studia.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Dziekanat Uczelni