Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul.Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
woj.opolskie
tel. (77) 448-47-00
fax. (77) 435-29-89

Kierunek: Architektura i urbanistyka - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Istotą kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka jest dążenie do kreowania rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych, pozwalających na życie człowieka w symbiozie ze środowiskiem naturalnym.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier architekt.

Kontynuacja studiów:
Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka w Polsce i za granicą.

Praca zawodowa:
Miejscem pracy absolwenta mogą być biura projektowe, jednostki planowania przestrzennego, firmy developersko-menadżerskie, budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, wydziały urbanistyki, architektury i nadzoru trudniące się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. Otrzymane wykształcenie pozwala absolwentowi tej specjalności na podejmowanie twórczych działań zawodowych, wpływających w sposób szczególny na kształt przestrzenny szeroko pojmowanego środowiska.
Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej
oraz
architektura i urbanistyka spec. konserwacja i ochrona zabytków
Studia na kierunku architektura i urbanistyka to studia charakteryzujące się wysokim poziomem kształcenia zarówno w uczelni macierzystej, jak i w jednostkach współpracujących w ramach programów dotyczących wymiany studenckiej z zagranicą. Studia w Nysie gwarantują nauczanie na najwyższym poziomie. Kadra to nauczyciele akademiccy z potężnym doświadczeniem zarówno w dydaktyce, jak i w pracy twórczo-projektowej.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Program zajęć ściśle określają sylabusy, oparte na standardach nauczania.
Student będzie w posiadaniu wiedzy ogólnej pozwalającej kreować rozwiązania funkcjonalne obiektów i przestrzeni znajdujących się w tkance zabytkowej, uczestniczyć w badaniach nad konserwacją obiektów murowanych, drewnianych i o konstrukcji stalowej. Pozna wybrane zagadnienia dotyczące ochrony budowli przed korozją biologiczną, aspekty hydroizolacji w budownictwie, konserwacji i rewaloryzacji architektury w środowisku kulturowym oraz w zespołach i krajobrazie a także metody pomiarów i badań zabytków architektury.
Praktyki projektowe, budowlane i inwentaryzacyjne trwają po 2 tygodnie każda. Praktyka daje możliwość lepszego zrozumienia i utrwalenia wiedzy przyswojonej na zajęciach kursowych. Poza tym daje możliwość nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą a także pozwala sprawdzić się w warunkach rzeczywistości gospodarczej.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w biurach projektowych a także kontynuować studia na poziomie magisterskim w Polsce lub za granicą - w uczelniach partnerskich.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier architekt.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia stacjonarne
Obowiązuje konkurs świadectw. Zasady przeprowadzania konkursu świadectw W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów.
Dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:
dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt
dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty.

Dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z algorytmem określonym w uchwale rekrutacyjnej.
Studia niestacjonarne
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin I od 01.06.2011
Termin II od 29.07.2011
Termin III od 26.08.2011
Termin IV od 23.09.2011

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne bezpłatne
studia niestacjonarne - 3600 zł / rok

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
SEKRETARIAT REKRUTACJI

Budynek A,
ul. Chodowieckiego 4
sala 210,
48-300 Nysa
tel. 77 409 08 67

rekrutacja@pwsz.nysa.pl