Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul.Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
woj.opolskie
tel. (77) 448-47-00
fax. (77) 435-29-89

Kierunek: Filologia germańska

Opis kierunku

AAzwiń
Jest jedną z najpopularniejszych specjalności na kierunku filologia.
Językiem wykładowym jest język angielski.
Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Oferują ogólne przygotowanie filologiczne w ramach przedmiotów językoznawczych i literaturoznawczych. Niezbędnym elementem specjalności jest duża ilość ćwiczeń praktycznych mających na celu przekazanie biegłej znajomości języka.
Program uzupełniają przedmioty przygotowujące do zawodu nauczyciela oraz praktyki w szkołach i praktyka tłumaczeniowa.

KONTYNUACJA STUDIÓW:
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku filologia angielska.

PRACA ZAWODOWA:
Studia na poziomie zawodowym umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela oraz tłumacza - absolwenci tej specjalności są specjalistami poszukiwanym na rynku pracy.
Wysoki poziom kompetencji językowej umożliwia również pracę w innych zawodach, np. w firmach handlowych, produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest bieżący kontakt z anglojęzycznymi kontrahentami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć
Studia stacjonarne
Obowiązuje konkurs świadectw. Zasady przeprowadzania konkursu świadectw W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów.
Dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:
dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt
dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty.
Dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z algorytmem określonym w uchwale rekrutacyjnej.
W przypadku kandydatów na specjalności filologia germańska, którzy zdawali egzamin maturalny z wymaganych przedmiotów, wyniki przeliczane są zgodnie z powyższą zasadą.
Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Studia niestacjonarne
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin I od 01.06.2011
Termin II od 29.07.2011
Termin III od 26.08.2011
Termin IV od 23.09.2011

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - bezpłatne
studia niestacjonarne - 3200 zł / rok

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
SEKRETARIAT REKRUTACJI

Budynek A,
ul. Chodowieckiego 4
sala 210,
48-300 Nysa
tel. 77 409 08 67

rekrutacja@pwsz.nysa.pl