Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

ul.Rynek 9, 33-100 Tarnów
woj.małopolskie
tel. (014) 688-00-13
fax. (014) 688-00-10
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Zarządzania i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach specjalistycznego obszaru tematycznego Administracja i zarządzanie finansami publicznymi przyszłym absolwentom studiów podyplomowych przekazana zostaje niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej. Absolwenci tego obszaru tematycznego mogą podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej.

Adresatami tych studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji:

 • kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych)


Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (skierowane do Dziekana MWSE - dr inż. Anny Wojtowicz), napisane przez kandydata,

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania druk kwestionariusza - plik MS Word)

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią,

 • dwa zdjęcia legitymacyjne,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 250 zł


Składanie dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć wyłącznie osobiście. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się złożenie dokumentów przez inną osobę, na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

Dokumenty niekompletne lub niewłaściwie wypełnione nie będą przyjmowane.

Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje:

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9 (pok. 22, II piętro)
tel./fax: (14) 688 00 15
tel.: (14) 688 00 10 wew. 522, 545
e-mail: centrum@mwse.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia

Opłata wpisowa: 250 zł - płatna przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych,
Czesne: 2 800 zł - płatne w ratach semestralnych.
Na koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych składają się opłata wpisowa oraz czesne. Opłatę wpisową należy wpłacić na rachunek bankowy MWSE przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. Opłata ta nie jest wliczana do kwoty czesnego.

Słuchacze opłacają czesne w dwóch równych ratach semestralnych:

I semestr - 1 400 zł (przed rozpoczęciem zajęć w I semestrze),
II semestr - 1 400 zł (przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze).
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia czesnego na większą ilość rat. Stosowne decyzje podejmuje - na pisemny wniosek słuchacza - Kanclerz MWSE, mgr Zofia Kozioł. Pismo z prośbą o rozłożenie czesnego na raty, wraz z uzasadnieniem, należy złożyć osobiście w Kwesturze MWSE (ul. Szeroka 9, pok. 12, I piętro).

Słuchacze, którzy otrzymali zgodę na dokonywanie płatności czesnego w ratach miesięcznych, zobowiązani są do wpłacania rat z góry do 1-go dnia miesiąca, którego płatność dotyczy.

Powyższe opłaty pokrywają: koszty związane z rekrutacją na studia podyplomowe, koszty organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych, koszty materiałów dydaktycznych, wydania zaświadczeń, wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (oryginału, odpisu i egzemplarza do akt) i jego duplikatu oraz inne koszty administracyjne związane z organizacją studiów podyplomowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:
Bank PKO S.A. - 33 12405194 1111 0000 5246 7190

tytułem: "Czesne za studia podyplomowe ..... (obszar tematyczny, semestr, rok akademicki)".

Wpłaty dokonywane w kasach banku PKO S.A. (Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10) przyjmowane są bez prowizji.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Zarządzania i Turystyki

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p.2 (parter)
tel. (14) 688 00 14 w. 515 do 518
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Godziny otwarcia:

Pn: 10:00-12:00 i 14:00-17:00
Wt: 10:00-12:00 i 14:00-17:00
Śr: nieczynne
cz: 10:00-12:00 i 14:00-17:00
Pt: 10:00-12:00 i 14:00-17:00

Dziekanat zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego: prowadzi rejestr studentów, przechowuje dokumentację studenta, wydaje indeksy, legitymacje, zaświadczenie o pobieraniu nauki do WKU, ZUS zakładu pracy itp. W Dziekanacie przyjmowane są podania dotyczące toku studiów, indeksy do zaliczenia semestru, wydawane są karty egzaminacyjne. Pracownicy Dziekanatu udzielają wszelkich informacji dotyczących toku studiów.