Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: Dietoterapia i dietoprofilaktyka
Dietetyka to dziedzina nauki mająca charakter interdyscyplinarny, zajmująca się zasadami i sposobem żywienia człowieka oraz szeroko rozumianą żywnością w kontekście wpływu tych czynników na stan zdrowia człowieka. Dynamiczny rozwój wiedzy o wzajemnych korelacjach między żywnością i sposobem żywienia a zdrowiem człowieka, a także wspomaganie procesu terapeutycznego poprzez odpowiednio modyfikowane diety, specjalistyczne i ukierunkowane metody żywienia, jak również powszechna obecność i dostępność coraz to nowszych postaci i form żywności wymaga wykształcenia odpowiednio przygotowanych specjalistów. Absolwent kierunku Dietetyka wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie studiów będzie przygotowany do:
Planowania i prowadzenia racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.
Rozpoznania stanów niedożywienia i wskazywania metod ich niwelowania.
Opracowania i wdrożenia w oparciu o podstawy naukowe profili żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanych dla zróżnicowanych pod względem wieku, wykonywanej pracy oraz warunków życia grup ludności.
Oceny i zapobiegania interakcji między składnikami pokarmowymi a lekami.
Oceny innowacyjnych produktów żywnościowych pod względem zdrowotnym.
Rozpoznawania aktualnych problemów i trendów żywieniowych w społeczeństwie
Organizowania produkcji żywności i potraw z uwzględnieniem znajomości towaroznawstwa żywnościowego.
Realizowania edukacji i profilaktyki zdrowotnej w zakresie żywności i żywienia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.
Prowadzenia nauczania w placówkach oświatowych ( po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych ) w zakresie edukacji żywieniowej.

Absolwent specjalności dietoterapia i dietoprofilaktyka będzie mógł oprócz ogólnych zadań z zakresu dietetyki realizować też zadania szczegółowe takie jak:
Ocenić stan odżywienia i rozpoznać potrzeby żywieniowe pacjentów.
Opracować i przygotować specjalistyczne diety żywieniowe, również lecznicze w poszczególnych stanach chorobowych.
Prowadzić dokumentację żywieniową pacjentów.
Proponować właściwą dietoterapię, w tym również farmakoterapię żywieniową.
Prowadzić racjonalną dietoprofilaktykę w celu zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w następujących miejscach:
Placówki lecznictwa zamkniętego (oddziały szpitalne, działy żywienia w szpitalach, sanatoriach, kuchnie szpitalne oraz kuchnie przygotowujące posiłki dla niemowląt).
Placówki lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne przychodni ogólnych i specjalistycznych).
Placówki pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady wychowawcze).
Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, stołówki studenckie i pracownicze.
Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego ( produkcja żywności wzbogaconej, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego).
Instytucje nadzoru żywnościowo-żywieniowego np. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Organizacje konsumenckie, kluby sportowe, placówki odnowy biologicznej itp.
Własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (gabinet dietetyczny).
Placówki oświatowe.

Specjalność: Poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe

Dietetyka to dziedzina nauki mająca charakter interdyscyplinarny, zajmująca się zasadami i sposobem żywienia człowieka oraz szeroko rozumianą żywnością w kontekście wpływu tych czynników na stan zdrowia człowieka. Dynamiczny rozwój wiedzy o wzajemnych korelacjach między żywnością i sposobem żywienia a zdrowiem człowieka, a także wspomaganie procesu terapeutycznego poprzez odpowiednio modyfikowane diety, specjalistyczne i ukierunkowane metody żywienia, jak również powszechna obecność i dostępność coraz to nowszych postaci i form żywności wymaga wykształcenia odpowiednio przygotowanych specjalistów. Absolwent kierunku Dietetyka wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie studiów będzie przygotowany do:
Planowania i prowadzenia racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.
Rozpoznania stanów niedożywienia i wskazywania metod ich niwelowania.
Opracowania i wdrożenia w oparciu o podstawy naukowe profili żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanych dla zróżnicowanych pod względem wieku, wykonywanej pracy oraz warunków życia grup ludności.
Oceny i zapobiegania interakcji między składnikami pokarmowymi a lekami.
Oceny innowacyjnych produktów żywnościowych pod względem zdrowotnym.
Rozpoznawania aktualnych problemów i trendów żywieniowych w społeczeństwie
Organizowania produkcji żywności i potraw z uwzględnieniem znajomości towaroznawstwa żywnościowego.
Realizowania edukacji i profilaktyki zdrowotnej w zakresie żywności i żywienia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.
Prowadzenia nauczania w placówkach oświatowych (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych) w zakresie edukacji żywieniowej.

Absolwent specjalności poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe będzie mógł podjąć się rozwiązywania szczegółowych problemów obejmujących:
Udzielanie porad żywieniowych, w tym również w obszarze chorób żywieniowo zależnych.
Kontrolowanie jakości produktów żywnościowych oraz potraw, warunków ich wytwarzania oraz dystrybucji zgodnie z zasadami systemu HACCP.
Ocenę i zastosowanie różnych technologii przetwarzania żywności, w tym technologii gastronomicznych.
Zarządzanie personelem zakładów żywienia zbiorowego, prowadzenie działań marketingowych i menadżerskich w tym obszarze.
Ocenę funkcjonowania rynku żywnościowo-żywieniowego w Polsce.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w następujących miejscach:

Własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (gabinet dietetyczny), a także w zakresie żywienia zbiorowego.
Placówki pomocy społecznej ( domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady wychowawcze).
Zakłady żywienia zbiorowego: żłobki, przedszkola, szkoły internaty, bursy, stołówki studenckie i pracownicze).
Zakłady żywienia zbiorowego otwartego: restauracje, w tym restauracje i jadłodajnie dietetyczne, hotele, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, firmy cateringowe.
Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (produkcja żywności wzbogaconej, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego).
Instytucje nadzoru żywnościowo-żywieniowego np. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Organizacje konsumenckie, kluby sportowe, placówki odnowy biologicznej itp.
Placówki oświatowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1) Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia:
posiadanie świadectwa dojrzałości,
lub
dyplomu ukończenia studiów,
złożenie kompletu dokumentów.

2) Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

3) Uczelnia zawiera z studentem umowę cywilno-prawną o warunkach odpłatności za studia zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
4) Dla celów rekrutacji uruchomiony zostanie Punkt rekrutacyjny czynny w dogodnych dla kandydatów godzinach :
od 15.05. do 23.06. wt.-sob. od 7.30-15.30
od 26.06. do 15.09. pon.-pt. 7.30-15.30 oraz w soboty od 9.00-13.00.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Określa się termin naboru:
I termin od 15 maja do 15 września.
Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 320zł
czesne za semestr:
1. stacjonarne - 2250 zł
2. niestacjonarne - 1900 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl