Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:
Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych przykładowo w takich jak środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego. Osoby te będą przygotowane do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.
Absolwenci zdobędą kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach średnich ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty.

Pedagogika resocjalizacyjna:
Absolwenci posiadać będą kompetencje do diagnozowania problemów i działań resocjalizacyjnych w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, w placówkach dla nieletnich ( np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich), w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych a także do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno interwencyjnych. Absolwenci będą wyposażeni w znajomość problematyki pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej w środowiskach społecznie zagrożonych. Ich kompetencje zawodowe obejmować będą umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych bezrobociem bądź sytuacjami sytuacjami losowymi.

Doradztwo zawodowe i Personalne:
Absolwenci przygotowani zostaną do: udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę, wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, opracowywania diagnoz przydatności zawodowej, udzielania pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, utrzymywania ścisłej współpracy z osobami i instytucjami wspomagającymi pośrednictwo zawodowe, gromadzenia, opracowania i aktualizowania informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę, efektywnego projektowania doskonalenia zawodowego kadr.
Absolwenci zatrudniani mogą być w: urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gminnych centrach informacji, ochotniczych hufcach pracy, akademickich biurach karier, szkołach, agencjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, centrach pomocy rodzinie, działach personalnych przedsiębiorstw oraz firmach konsultingowych.

Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane:
Absolwent uzyskuje przygotowanie merytoryczne do pracy jako nauczyciel przedszkola oraz jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej
Student uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie: psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wpierać harmonijny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, organizować życie społeczne na poziomie grupy wiekowej klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie poprowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia dzieci oraz własną praktykę; wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu

Gerontologia (opieka nad osobami starszymi):
Absolwenci zostaną przygotowani w zakresie edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania ich wielorakich potrzeb, w zakresie opieki gerontologicznej i sprawowania jej w elementarnym zakresie.
Absolwenci posiadać będą kompetencje do pracy na stanowisku opiekuna w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach, opiekuna-animatora aktywności seniorów w klubach seniora, w domach dziennego i całodziennego pobytu seniora. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako indywidualni opiekunowie nad chorymi i samotnymi, jako organizatorzy wolontariatu na rzecz seniorów, w miejsko/gminnych ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie jako pracownicy pomocy instytucjonalnej, a także mogą podjąć własną działalność gospodarczą. Specjalność gerontologia umożliwia szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Socjoterapia :
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia: zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień, grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży, zajęć profilaktycznych dotyczących przemocy fizycznej i seksualnej.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Zajęcia te prowadzi się w ramach organizowanej tam pomocy psychologiczno pedagogicznej.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli świetlic terapeutycznych, pracowników ośrodków terapeutycznych, ośrodków szkolno wychowawczych, pracowników pogotowia opiekuńczego, domów pomocy społecznej. Absolwenci uzyskają umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii, doboru właściwych metod, technik w pracy socjoterapeutycznej.

Promocja zdrowia:
Absolwent posiada kompetencje do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody.
Absolwent uzyska kompetencje do:
a) rozpoznawania potrzeb środowiska w zakresie umacniania
zdrowia,
b) planowania, programowania, motywowania, monitorowania środowiska społecznego w aspekcie promocji zdrowia,
c) koordynowania działalnością w zakresie promocji zdrowia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1) Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia:
posiadanie świadectwa dojrzałości,
lub
dyplomu ukończenia studiów,
złożenie kompletu dokumentów.

2) Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

3) Uczelnia zawiera z studentem umowę cywilno-prawną o warunkach odpłatności za studia zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
4) Dla celów rekrutacji uruchomiony zostanie Punkt rekrutacyjny czynny w dogodnych dla kandydatów godzinach :
od 15.05. do 23.06. wt.-sob. od 7.30-15.30
od 26.06. do 15.09. pon.-pt. 7.30-15.30 oraz w soboty od 9.00-13.00.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Określa się termin naboru:
I termin od 15 maja do 15 września.
Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 320zł
czesne za semestr:
1. stacjonarne - 1550 zł do 1750 zł
2. niestacjonarne - 1700 zł do 1900 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl