Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Praca socjalna

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent specjalności:
ORGANIZACJA I ZARZĄDZĄNIE W PRACY SOCJALNEJ
obok uniwersalnych umiejętności i ról profesjonalnych pracownik socjalny o tej specjalności dysponować musi zdolnością do:
1. Aktywizowania społeczności lokalnej, grup i instytucji i wyłaniania liderów mogących podjąć działania umożliwiające odbudowę relacji jednostek z ich społecznym środowiskiem rodziną, znajomymi, sąsiadami, instytucjami i organizacjami społecznymi;
2. Tworzenia i zarządzania sieciami wsparcia społecznego także w sytuacjach krytycznych (jednostkowo i zbiorowo);
3. Łączenia ludzi/grup z dostępnymi w społeczności środkami, usługami, świadczeniami oraz ludźmi i organizacjami pracującymi na rzecz innych;
4. Promowania, inicjowania, współuczestnictwa, wspierania wszelkiego rodzaju akcji humanitarnych i przedsięwzięć poszerzających/modyfikujących zasoby systemu wsparcia społecznego w tym zwłaszcza tworzenie i wspieranie organizacji i stowarzyszeń kierujących działalność ku ludziom z problemami;
5. Podjęcia ról:
a. lobbysty interesów osób w potrzebie i podmiotów systemu wsparcia społecznego wobec decydentów lokalnych, regionalnych i na poziomie krajowym;
b. mobilizatora aktywności jednostek/grup, społeczności lokalnej i przedstawicieli poszczególnych szczebli władzy;
c. lokalnego polityka;
d. planisty społecznego.

Absolwent specjalności:
PSYCHOPEDAGOGICZNE PROBLEMY W PRACY SOCJALNEJ
posiąść musi umiejętności służące:
1. Zwiększaniu potencjału jednostek/grup oraz utrzymywanie ich samodzielności i zaradności życiowej (poradnictwo, dostarczanie niezbędnych środków, świadczeń i usług);
2. Zapewnieniu jednostkom/rodzinom z problemami konsultacji specjalistycznych i/lub psychoterapii;
3. Bieżącemu poradnictwu dla jednostek i rodzin wysokiego ryzyka socjalnego, dostarczanie niezbędnych informacji o zasobach i środkach systemu pomocy, wyjaśnianie konsekwencji podjętych decyzji i wyborów;
4. Pracy z ludźmi, którzy nie mają społecznej przychylności alkoholikami, narkomanami, bezdomnymi, chorymi na AIDS, niepełnosprawnymi itp.

Pracownicy socjalni z dyplomem studiów wyższych na kierunku praca socjalna znajdować będą pracę w bardzo wielu instytucjach i organizacjach:
1. w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli,
2. w placówkach opiekuńczych i ośrodkach adaptacyjnych,
3. w placówkach opiekuńczych wszelkich typów,
4. szpitalach, szkołach, sądach, policji, zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych,
5. w organizacjach pozarządowych i w administracji państwowej (głównie samorządowej),
6. w prywatnych przedsięwzięciach pomocowych, edukacyjnych itp.
7. oraz w lokalnych mediach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1) Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia:
posiadanie świadectwa dojrzałości,
lub
dyplomu ukończenia studiów,
złożenie kompletu dokumentów.

2) Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

3) Uczelnia zawiera z studentem umowę cywilno-prawną o warunkach odpłatności za studia zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
4) Dla celów rekrutacji uruchomiony zostanie Punkt rekrutacyjny czynny w dogodnych dla kandydatów godzinach :
od 15.05. do 23.06. wt.-sob. od 7.30-15.30
od 26.06. do 15.09. pon.-pt. 7.30-15.30 oraz w soboty od 9.00-13.00.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Określa się termin naboru:
I termin od 15 maja do 15 września.
Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 320zł
czesne za semestr:
1. stacjonarne - 1550 zł
2. niestacjonarne - 1700 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl