Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Socjologia Społeczności Lokalnych i Samorządu Terytorialnego:
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów.
Studia w zakresie socjologii społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego wyposażą absolwenta m.in. w następujące umiejętności: nawiązywanie kontaktów interpersonalnych m.in.: prowadzenie negocjacji, wywiadów, badań surveyowych; diagnozowanie, wyjaśnianie i interpretacja zjawisk społecznych; kierowanie zespołem ludzkim i praca w zespole; poznanie i projektowanie struktur organizacyjnych; zastosowanie wiedzy socjologicznej w praktycznym rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego; wykorzystanie metod, technik i narzędzi socjologicznych w badaniach marketingowych.
Absolwenci socjologii mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem, w ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjaliści w zakresie marketingu, social relation, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, pomocy społecznej, profilaktyki, resocjalizacji itp.

Socjologia Kultury i Komunikacji Społecznej:
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów.
Absolwenci będą przygotowani do pracy zarówno w różnorodnych instytucjach zajmujących się kulturą i komunikacją społeczną, jak też we wszelkich instytucjach, w których ich kompetencje dotyczące kultury i komunikacji społecznej będą potrzebne. Osoby te będą też gotowe do przygotowywania diagnoz sytuacji społeczno-kulturowej miasta, regionu, itd., prowadzenia działań animujących życie kulturalne w mieście i regionie. Umiejętności diagnozy sytuacji społecznej będą poszerzone o praktyczne umiejętności zarządzania instytucjami, prowadzenia negocjacji, przygotowywania recenzji itp.. Posiadane umiejętności absolwenta umożliwią: funkcjonowanie w instytucjach kultury (w tym zarządzanie nimi); funkcjonowanie w innych instytucjach publicznych (mediach, reklamie, public relations, administracji terenowej itp.); organizacyjne (impresaryjne) wsparcie własnej działalności twórczej w różnych zakresach sztuki lub podjęcie prywatnej działalności menedżerskiej w tym zakresie (np. prowadzenie galerii, zespołu muzycznego itp.); badanie społeczności lokalnych, instytucji i organizacji oraz rozwiązywanie problemów towarzyszących ich działaniu.

Socjologia Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w organizacji i HRM w dobie globalizacji oraz przygotowani do realizowania podstawowych zadań polityki personalnej w organizacji. Będą specjalistami w zakresie planowania zasobów ludzkich, podejmowania decyzji personalnych, wyznaczania ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego członka organizacji, wartościowania pracy oraz zarządzania ludźmi także w warunkach kryzysowych. Kluczowym elementem kształcenia będzie zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do przyszłego funkcjonowania w roli specjalisty od rynku pracy, w szczególności w działach personalnych firm oraz w firmach zajmujących się doradztwem personalnym. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: działach personalnych firm komercyjnych, instytucji państwowych i samorządowych, w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, firmach konsultingowych.

Badania Rynkowe i Społeczne:
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku, działań instytucji komercyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, zachowań konsumenckich w gospodarce rynkowej, reklamy, public relations i kształtowania wizerunku instytucji komercyjnych i publicznych. Będą specjalistami w zakresie przygotowywania programów badawczych dla potrzeb badania rynku i dla potrzeb instytucji publicznych, projektowania i realizacji ilościowych badań rynkowych i społecznych, projektowania i realizacji jakościowych badań społecznych, projektowania i realizacji badań typu desk research, projektowania i realizacji badań społecznych i badań opinii publicznej. Kluczowym elementem kształcenia będzie zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do przyszłego funkcjonowania w roli analityka zjawisk społecznych i rynkowych. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: firmach badań społecznych i rynkowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, ośrodkach diagnozowania problemów społecznych, ośrodkach prognozowania zachowań społecznych, instytucjach państwowych i samorządowych, firmach konsultingowych.

Socjologia Spraw Europejskich:
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w lokalnej administracji, w strukturach samorządowych, wydziałach współpracy międzynarodowej firm działających na lokalnym rynku pracy, w instytucjach wdrażających projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej, w sektorze prywatnym działającym na rynku Unii Europejskiej, w organach wspólnot europejskich. Absolwenci będą przygotowani do sprawnego poruszania się w zagadnieniach gospodarczych, społecznych i administracyjnych odnoszących się do krajów Unii Europejskiej.
Socjologia mediów i dziennikarstwo
Absolwenci zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową tuż po odbyciu studiów. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu historii mediów i funkcjonowania głównych rodzajów mediów we współczesnym świecie. Zasadniczym celem kształcenia absolwentów jest przygotowanie do zawodu socjologa i analityka mediów, który w oparciu o wiedzę naukową i kompetencję metodologiczną będzie w stanie formułować własne opinie o zjawiskach społecznych związanych ze współczesnymi mediami i kulturą masową.
Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, redakcjach czasopism, ośrodkach badań społecznych, działach public relations firm i instytucji publicznych, działach marketingu firm komerycjnych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach prognozowania społecznego, firmach konsultingowych, policji, wojsku, sądownictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1) Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia:
posiadanie świadectwa dojrzałości,
lub
dyplomu ukończenia studiów,
złożenie kompletu dokumentów.

2) Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

3) Uczelnia zawiera z studentem umowę cywilno-prawną o warunkach odpłatności za studia zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
4) Dla celów rekrutacji uruchomiony zostanie Punkt rekrutacyjny czynny w dogodnych dla kandydatów godzinach :
od 15.05. do 23.06. wt.-sob. od 7.30-15.30
od 26.06. do 15.09. pon.-pt. 7.30-15.30 oraz w soboty od 9.00-13.00.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Określa się termin naboru:
I termin od 15 maja do 15 września.
Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Opłaty

AAzwiń
wpisowe: 320zł
czesne za semestr:
1. stacjonarne - 1550 zł
2. niestacjonarne - 1700 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl