Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 300 h
Liczba semestrów: 2

Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji z zakresu organizacji pomocy społecznej na podstawie art. 122 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
pedagogika pracy,
współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej; polityka społeczna w UE,
wybrane zagadnienia mikro- i makrostruktury społecznej,
pomoc społeczna jako instytucja; zasady finansowania pomocy społecznej,
zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania,
obszary pracy socjalnej,
etyka pracy socjalnej,
instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych,
wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, karnego penitencjarnego, administracyjnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej,
kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej,
metody statystyczne w pomocy społecznej,
pomoc społeczna wobec różnych kategorii podopiecznych; projekty rozwiązywania problemów społecznych i lokalnych,
obszary interwencji funduszy pomocowych w tym EFS,
seminarium dyplomowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1000 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl