Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Kryminalistyki

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 250 h
Liczba semestrów: 2

Celem studiów jest ukierunkowanie słuchaczy na zastosowanie prawidłowych algorytmów postępowania w realizacji kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Studia pomagają w rozwijaniu zdolności i umiejętności analitycznych związanych bezpośrednio z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób fizycznych, osób prawnych a także profesjonalnego funkcjonowania w obszarze organów państwowych i samorządowych. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu taktyki i techniki popełniania przestępstw, wykrywania przestępstw oraz zapobiegania przestępstwom in concreto. Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne a także zapewnienie i zdobycie maksymalnej liczby punktów w trakcie oceny kandydatów do pracy lub służby w różnego rodzaju formacjach mundurowych.

Adresatami Podyplomowych Studiów Kryminalistyki są absolwenci wyższych uczelni (na poziomie licencjatu i magisterium) zatrudnieni (lub zamierzających się zatrudnić) w strukturach MSWiA (Policja, ABW, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna), samorządach (Straż Miejska Gminna) oraz firmach ukierunkowanych ustawowo (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne) na profesjonalne organizowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach krajowych, a w razie potrzeby realizowania współpracy międzynarodowej.

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

kryminalistyka,
kryminologia,
elementy prawoznawstwa,
prawo karne,
psychologia różnic indywidualnych,
policja w systemie organów państwa,
elementy medycyny sądowej,
wybrane zagrożenia i problemy współczesnego świata,
negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
komunikacja interpersonalna,
taktyka zwalczania przestępczości,
praca wykrywcza.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1050 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl