Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350 h
Liczba semestrów: 3


Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do pracy w zespołach wczesnego wspomagania dziecka, organizowanych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach, (m.in. specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
psychologia rozwojowa i kliniczna małych dzieci,
fizjologia i patologia układu nerwowego,
metodyka pracy z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju,
elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną,
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawności intelektualną,
elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym,
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym,
elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z dysfunkcją narządu słuchu,
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją narządu słuchu,
elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
wspomagające i alternatywne metody komunikowania się z małymi dziećmi,
wczesna diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1000 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl