Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350 h
Liczba semestrów: 2

Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
pedagogika specjalna,
etyka zawodu,
wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej,
charakterystyka wybranych schorzeń psychicznych i somatycznych,
oligofrenopedagogika,
psychologiczne podstawy rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
wczesna interwencja w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
indywidualne zajęcia rewalidacyjne
metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym
metodyka pracy opiekuńczo wychowawczo rewalidacyjnej z osobami głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie
metodyka pracy opiekuńczo - rewalidacyjnej z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
metodyka pracy opiekuńczo-rewalidacyjnej w przedszkolu specjalnym
metodyka wychowania w internacie
seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
socjoterapia
komunikacja interpersonalna
seminarium dyplomowe
praktyki

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1150 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl