Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Poradnictwa Zawodowego

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350 h
Liczba semestrów: 3


Blok: CZŁOWIEK 120 godzin
Blok: ORGANIZACJA 120 godzin
Blok: RYNEK PRACY 60 godzin
Praktyka zawodowa 50 godzin
Łącznie: 350 godzin

Kwalifikacje: przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np.: urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego ).

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:


Blok: CZŁOWIEK
psychologia różnic indywidualnych,
teorie motywacji
psychologia społeczna

Blok: ORGANIZACJA
regulacje prawne i struktura organizacji poradnictwa zawodowego,
szkolny doradca zawodowy formy działania, warsztat pracy, sylwetka (metodyka),
doradca zawodowy w urzędzie pracy forma działania, warsztat pracy, sylwetka,
doradca zawodowy w miejscu pracy forma działania, warsztat pracy, sylwetka

Blok: RYNEK PRACY
wymagania rynku pracy
przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
prawo pracy
warsztaty umiejętności związanych z podejmowaniem pracy

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 900 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl