Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350h
Liczba semestrów: 3

Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do pracy profilaktyczno resocjalizacyjnej

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
zagadnienia społeczne we współczesnej Polsce,
etyka zawodu,
wybrane zagadnienia psychologii klinicznej, społecznej i penitencjarnej,
współczesne systemy resocjalizacji,
współczesne koncepcje pracy socjalnej,
diagnoza w pedagogice resocjalizacyjnej,
wybrane problemy patologii społecznej
wybrane problemy prawa karnego i penitencjarnego,
prawne podstawy postępowania w sprawach nieletnich
psychospołeczne podstawy oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych
metodyka pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
działalność kuratora sądowego koncepcje, podstawy prawne, metodyka
warsztat metodyczny mediacji między ofiarą a sprawcą
podstawy komunikacji międzyludzkiej
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności w zakresie neutralizacji agresji
technologia informacyjna
seminarium dyplomowe
praktyki

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 900 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl