Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350h
Liczba semestrów: 3

Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
etyka zawodu,
wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
kształtowanie kompetencji językowych
kształtowanie kompetencji matematycznych
współczesne koncepcje w kształceniu zintegrowanym
logopedia,
metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce pisania i czytania
metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce matematyki
metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
diagnoza psychologiczno pedagogiczna
organizacja procesu terapeutycznego
praca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej
media w edukacji
seminarium dyplomowe
praktyki

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1000 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl