Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul.Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 324-68-42
fax. (71) 325-15-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Logistyki i Transportu

Opis kierunku

AAzwiń
Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu

O specjalizacji

Studia kształcą wysokiej klasy specjalistów w obszarze dystrybucji i handlu. Słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi wspierającymi procesy logistyczne, kształtowaniem nowoczesnych strategii dystrybucji oraz zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych w obszarze handlu i dystrybucji. Absolwenci specjalności Systemu Logistyczne w Dystrybucji i Handlu nabywają umiejętności wspierania procesów logistycznych w obszarze handlu i dystrybucji.

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi słuchacze mają możliwość brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie
Laboratorium Inżynierii Logistycznej, gier logistycznych oraz wykładów autorskich

Każdy absolwent otrzymuje świadectwo polskie wydawane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu na druku MNiSW, oraz francuski certyfikat wydawany przez partnerską uczelnię ICN Business School Nancy we Francji.

Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także korzystać z czytelni i biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi słuchacze mają możliwość brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie
Laboratorium Inżynierii Logistycznej, gier logistycznych oraz wykładów autorskich


Każdy absolwent otrzymuje świadectwo polskie wydawane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu na druku MNiSW, oraz francuski certyfikat wydawany przez partnerską uczelnię ICN Business School Nancy we Francji.

Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także korzystać z czytelni i biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty wymagane przy rekrutacji:


dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
2 zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia dowodu osobistego,
aktualne CV,
wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).


Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych (pokój nr 4) lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Terminy składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020:
na semestr zimowy: od 01.06.2019 r. do 27.09.2019 r.
na semestr letni: od 02.01.2020 r. do 28.02.2020 r.