Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul.Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 324-68-42
fax. (71) 325-15-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Technik logistyk - Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Logistyki i Transportu

Opis kierunku

AAzwiń
O specjalizacji:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych na kierunku: technik-logistyk.

W wyniku realizacji programu kształcenia absolwent:
- będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, a w szczególności będzie potrafił określać zadania logistyczne oraz stosować zasady logistyki w gospodarce wraz z procedurami systemu jakości w realizacji usług logistycznych - nabędzie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli realizacji zadań logistycznych oraz posługiwania się aktami prawnymi i normami dotyczącymi przedsięwzięć logistycznych, w tym transportowych z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt (system QGUAR TMS firmy Quantum),
- pozna zasady planowania i organizacji prac magazynu w zakresie zaopatrzenia materiałowego w procesach produkcji i dystrybucji towarów oraz planowania, organizacji i zarządzania zapasami magazynowymi, w tym wyznaczania zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa (system QGUAR WMS PRO firmy Quantum, systemy ERP),
- pozna i będzie potrafił stosować systemy oznakowania i identyfikacji towarów, w tym z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty wymagane przy rekrutacji:


dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
2 zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia dowodu osobistego,
aktualne CV,
wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).


Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych (pokój nr 4) lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Terminy składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020:
na semestr zimowy: od 01.06.2019 r. do 27.09.2019 r.
na semestr letni: od 02.01.2020 r. do 28.02.2020 r.