Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul.Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 324-68-42
fax. (71) 325-15-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Logistyki i Transportu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie wiedzy i umiejętności zarządzania firmą przewozową z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych regulujących funkcjonowanie transportu zarobkowego w świetle wymagań Unii Europejskiej. Efektem tych działań jest zbliżenie jakości zasad funkcjonowania polskich firm przewozowych do standardów europejskich. Program studium spełnia równocześnie wymagania merytoryczne wymagane od kadry zarządzającej firmą przewozową zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób. Efektem końcowym jest przygotowanie i umożliwienie słuchaczom studium przystąpienia do państwowego egzaminu kompetencji zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty wymagane przy rekrutacji:


dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
2 zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia dowodu osobistego,
aktualne CV,
wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).


Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych (pokój nr 4) lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Terminy składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020:
na semestr zimowy: od 01.06.2019 r. do 27.09.2019 r.
na semestr letni: od 02.01.2020 r. do 28.02.2020 r.