Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rolnictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Rolnictwa i Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limity przyjęć 90 Warszawa

60 ZOD Łowicz

60 ZOD Widzew kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł inżynier odpłatność 1800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 105

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia na studiach I stopnia na kierunku rolnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 75

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia na studiach I stopnia

na kierunku rolnictwo oraz dyplom inżyniera

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

odpłatność 2000 zł/semestr

SPECJALNOŚCI

STUDIA I STOPNIA

* agronomia i agrobiznes (S, N_Z)
* bioinżynieria rolnicza (S)
* gospodarowanie powierzchnią Ziemi (S)
* informatyka w rolnictwie (S)
* rolnictwo ekologiczne (S) wybór specjalności: 5. semestr

STUDIA II STOPNIA

* agroekologia i energia odnawialna (specjalność pro­wadzona również w języku angielskim) (S)
* agronomia i agrobiznes (S, N_Z)
* bioinżynieria rolnicza (S)
o gospodarowanie powierzchnią Ziemi (możliwość re­alizowania części studiów w Wielkiej Brytanii) (S)
o informatyka w rolnictwie (S)
o nasiennictwo (S)

wybór specjalności: 1. semestrELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

botanika, chemia, agrofizyka, statystyka matematyczna, informatyka, ekonomia, socjologia, psychologia, techniki negocjacji i automarketing, genetyka, biochemia, fizjo­logia roślin, gleboznawstwo, chemia rolna, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, chów zwierząt, hodowla roślin i nasiennictwo, mechanizacja rolnictwa, standaryzacja płodów rolnych, produkcja żywności ekologicznej i agro­turystyka, monitoring i bioindykacja środowiska, przyrod­nicze wykorzystywanie ścieków i odpadów, technologie rekultywacji gleb, prawo w ochronie środowiska i odno­wie powierzchni Ziemi, ekonomika i organizacja gospo­darstw, zarządzanie i marketing, komputerowe doradztwo agrotechniczne, systemy operacyjne, sieci komputerowe, języki programowania, bazy danych, tworzenie witryn in­ternetowych i grafika komputerowa

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prak­tyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, są uprawnieni do pozyskiwania środków z WPR, są przygotowani do pracy w usługach i doradztwie rolniczym, kompetentni w zakresie wykorzy­stywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowa­nia infrastruktury rolniczej

absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumia­nym agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agrokonsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i re­kultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfiku­jących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 37
022 593 25 50 (51)
dwrb@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20