Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Rolnictwa i Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 60

kwalifikacja biologia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

odpłatność 2000 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 105

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku biologia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

SPECJALNOŚCI

STUDIA II STOPNIA (S)

* biologia roślin
* biologia zwierząt
* biologia mikroorganizmów wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

chemia, fizyka, matematyka, statystyka, botanika, in­formatyka, bioinformatyka, zoologia, anatomia roślin i zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, genetyka i biotechnologia mikroorganizmów, biochemia, mikrobio­logia, entomologia, hodowla roślin, fitopatologia, biologia komórki (mikroskopia elektronowa), biologia molekularna, wirusologia, immunologia, biologia gleby, bioróżnorodność ekosystemów, biologia rozrodu, ochrona przyrody, odporność roślin na stresy, mutageneza środowiska, or­nitologia, ichtiologia, parazytologia, ewolucjonizm, komu­nikacja społeczna, etyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bio­logii oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrod­niczych, pozwalające na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie; są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych w zakresie wykony­wania analityki oraz prowadzenia prac wykorzystujących materiał biologiczny

absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo­-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządo­wej, redakcjach czasopism naukowych i popularnonau­kowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 37
022 593 25 50 (51)
dwrb@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20