Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Weterynaria - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE (S)

limit przyjęć 105

kwalifikacja biologia i chemia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 5,5 roku/11 semestrów

uzyskany tytuł lekarz weterynarii

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 105 kwalifikacja biologia i chemia początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów odpłatność 4000 zł/semestr

po zaliczeniu VI semestru kontynuacja na studiach stacjonarnych

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

języki obce (w tym język łaciński), informatyka, przedmio­ty humanistyczne, chemia, biofizyka, biochemia, botani­ka lekarska, anatomia zwierząt, histologia i embriologia zwierząt, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka i hodowla zwierząt, ży­wienie zwierząt i paszoznawstwo, ochrona środowiska, anatomia patologiczna, patofizjologia, farmakologia, tok­sykologia, diagnostyka kliniczna, choroby wewnętrzne, chirurgia i anestezjologia, ortopedia, położnictwo i roz­ród, parazytologia i inwazjologia, epizootiologia, choroby ptaków, choroby owadów użytkowych, biologia i choroby ryb, choroby zwierząt futerkowych, higiena zwierząt rzeź­nych i mięsa, higiena żywności i przetwórstwa spożyw­czego, administracja weterynaryjna, zoonozy, chirurgia małych zwierząt, chirurgia koni, choroby zwierząt łow­nych, choroby zwierząt egzotycznych, choroby zwierząt laboratoryjnych

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę umożliwiająca badanie sta­nu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie za­biegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekar­sko-weterynaryjnych, wydawanie recept na leki i materia­ły medyczne, badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych przetworów pochodzenia zwierzęcego, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie

absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach we­terynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sani­tarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 23
022 593 60 50 (51)
dwmw@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20