Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Leśnictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Leśny

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł inżynier odpłatność 2000 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku leśnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

Forest Information Technology specjalność w języku angielskim

limit przyjęć 25

kwalifikacja średnia ocen ze studiów I stopnia oraz po­twierdzona znajomość języka angielskiego oraz dyplom inżyniera

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku leśnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister inżynier odpłatność 2200 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA

* leśnictwo wielofunkcyjne (S, N_Z)
* ochrona przyrody i krajobrazu (N_Z)

STUDIA II STOPNIA

* leśnictwo wielofunkcyjne (S, N_Z)
o systemy informacyjne w leśnictwie (Forest Informa­tion Technology) (S)
o ochrona przyrody i krajobrazu (N_Z)

wybór specjalności: studia niestacjonarne I stopnia 6. semestr; studia niestacjonarne II stopnia 3. se­mestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

botanika i zoologia leśna, fizjologia roślin drzewiastych, ekologia, sozologia, entomologia, fitopatologia, ochrona przyrody, matematyka, statystyka matematyczna, tech­nologie informacyjne, podstawy chemii i fizyki, inżynie­ria i maszynoznawstwo leśne, geodezja i fotogrametria leśna, systemy informacji przestrzennej, hodowla lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, użytkowanie lasu, pro­dukcyjność lasu, łowiectwo, ekonomika leśnictwa, za­rządzanie gospodarstwem leśnym

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji pla­nów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do pro­jektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji

absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organi­zacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrek­cjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach Lasów Państwowych), placówkach związanych z ochroną śro­dowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przed­siębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsię­biorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji pań­stwowej i samorządowej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 34
022 593 80 50 (51)
dwl@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20