Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ogrodnictwo - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 150

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 4,5 roku/9 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

odpłatność 1800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ogrodnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku ogrodnictwo oraz dyplom inżyniera

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

odpłatność 1800 zł/semestr

SPECJALIZACJE STUDIA I STOPNIA

* ekonomika i organizacja ogrodnictwa (S)
* genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S)
* ochrona roślin (S)
* rośliny lecznicze (S)
* rośliny ozdobne (S, N_Z)
* rośliny warzywne i lecznicze (N_Z)
* sadownictwo (S, N_Z)
* szkółkarstwo ogrodnicze (S)
* warzywnictwo (S)

wybór specjalizacji: studia stacjonarne 4. semestr; stu­dia niestacjonarne 5. semestr

STUDIA II STOPNIA

* agrofagi w środowisku proekologiczna ochrona roślin (S)
* agroekologia z podstawami ogrodnictwa zrówno­ważonego (S)
* genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S)
* rośliny ozdobne (N_Z)
* rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka (S)
* rośliny warzywne i lecznicze (S, N_Z)
* sadownictwo (N_Z)
* sadownictwo, szkółkarstwo i przechowalnictwo (S)
o surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicz­nej (S)
o zarządzanie gospodarką i przedsiębiorstwem ogrod­niczym (S)

wybór specjalizacji: 1. semestrELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, glebo­znawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zago­spodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo, statystyka i doświadczalnictwo, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przy­rody, współczesne trendy w ogrodnictwie

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrówno­ważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształto­wania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespo­łami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdra­żania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie

absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w spe­cjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwór­stwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, insty­tutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 35
022 593 20 50 (51)
dwoa@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20