Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura krajobrazu - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

kwalifikacja sprawdzian z rysunku odręcznego; biolo­gia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier architekt krajobrazu

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć 60

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 1600 oraz w wybrane soboty lub niedziele) odpłatność 2950 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

kwalifikacja wykonanie zadania projektowego oraz dy­plom inżyniera na kierunku architektura krajobrazu lub dyplom inżyniera architekta krajobrazu początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier architekt krajobrazu

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 75

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 45 odpłatność 1800 zł/semestr

SPECJALIZACJE

STUDIA II STOPNIA (S)

* planowanie i projektowanie krajobrazu
* sztuka ogrodu i krajobrazu
* urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu

wybór specjalizacji: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, fizjografia, gleboznawstwo, drzewoznawstwo, rośliny zielne, fitosocjologia, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryza­cja, budownictwo i materiałoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budo­wa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospo­darki przestrzennej, ochrona środowiska, prawo i zarzą­dzanie, przedmioty fakultatywne, seminarium

II stopień: historia i teoria kształtowania przestrzeni, me­todologia badań, socjologia i psychologia środowiska, techniki cyfrowe w projektowaniu, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, inżynieria kra­jobrazu, ochrona krajobrazu, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, przedmioty specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci kierunku architektura krajobrazu posiada­ją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, pozwalającą kształtować obiekty architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka (obiektem architektury krajobrazu jest teren, zagospoda­rowany na stałe lub tymczasowo, któremu nadano okre­ślone wartości użytkowe i estetyczne, wykorzystując sza­tę roślinną i inne twory natury oraz dzieła ręki ludzkiej); ponadto w trakcie studiów II stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na kształtowanie krajobra­zu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych, w tym szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji hi­storycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich

po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci są przygo­towani do podjęcia pracy w jednostkach opracowują­cych projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach admini­stracji rządowej i samorządowej; ukończenie studiów II stopnia przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w jednostkach opracowujących strategie, studia i pro­jekty planów zagospodarowania przestrzennego, pro­jekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zaj­mujących się poradnictwem i upowszechnianiem wie­dzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczyciel­skiej (zgodnie z odpowiednim ro

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 35
022 593 20 50 (51)
dwoa@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20