Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Budownictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 135

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 2200 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku budownictwo oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł magister inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 45

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry odpłatność 2500 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S)

* budownictwo hydrotechniczne
* budowle i systemy odwodnień i nawodnień
* geotechnika
* konstrukcje budowlane wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: matematyka, fizyka, chemia, technologie in­formacyjne, geologia, geodezja, mechanika teoretycz­na, hydraulika, hydrologia inżynierska, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika gruntów, mechanika budowli, fizyka budowli, prawo budowlane, maszyny budowlane, materiały budowlane, technolo­gia robót budowlanych, podstawy projektowania kon­strukcji, budownictwo ogólne, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, budownictwo ziemne i tunelowe, fundamentowanie, budownictwo komunikacyjne, hydro-technika, instalacje budowlane, organizacja produkcji budowlanej, kierowanie procesem inwestycyjnym

II stopień: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, metody komputerowe, planowanie przestrzenne, wzmacnianie gruntów, złożo­ne konstrukcje betonowe i metalowe, konstrukcje drew­niane, architektura i urbanistyka, budownictwo wodne, inżynieria melioracyjna, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechniczne­go, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osie­dli; studia przygotowują do zdobycia uprawnień pełnych w specjalności konstrukcji budowlanych oraz ograniczo­nych w specjalności drogowej, mostowej, instalacyjnej

absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i inwentarskiego, w administracji i samorządzie teryto­rialnym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnic­twie, placówkach handlujących materiałami budowlany­mi i sprzętem budowlanym

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 33
022 593 50 50 (51)
wiks@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20