Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria środowiska - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 2000 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 90

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku informatyka i ekonometria

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2000 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z)

* information systems in management (w języku an­gielskim)
* inżynieria finansowa
* statystyka i ekonometria
* systemy informacyjne w zarządzaniu wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: mikroekonomia, algebra liniowa, analiza mate­matyczna, sieci komputerowe, podstawy programowania, statystyka matematyczna, makroekonomia, rachunek prawdopodobieństwa, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, finanse przedsiębiorstw, bazy danych SQL, analiza funkcjonalna i wypukła, ekonometria, staty­styka opisowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, pro­gramowanie obiektowe, rachunkowość, grafy i sieci, prawo gospodarcze, modelowanie procesów finansowych, ana­liza i projektowanie systemów informatycznych, metody numeryczne, programowanie w internecie, współczesne obliczenia heurystyczne, teoria gier, badania operacyjne, prognozowanie gospodarcze, programowanie w .NET i C#

II stopień: równania różniczkowe i różnicowe, metody aktuarialne, inżynieria oprogramowania, finanse publicz­ne, programowanie baz danych, ekonometria dynamicz­na, automaty, gramatyki i języki formalne, ekonometria finansowa, architektura komputerów, bazy danych Orac­le, teleinformatyka, teoria prognozy i symulacji, metoda reprezentacyjna, wielowymiarowa analiza danych, me­tody optymalizacyjne w badaniach ekonomicznych, mo­dele danych panelowych, podstawy inżynierii finanso­wej, teoria ryzyka, teoria portfela i rynków kapitałowych, strategie inwestycyjne

SYLWETKA ABSOLWENTA

programowanie komputerów, zarządzanie komputero­wym systemem operacyjnym, tworzenie relacyjnych baz danych, podstawy teoretyczne tworzenia, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjnych, sieci lokalnych i rozległych, wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych w ekonomii, prognozowanie zjawisk gospo­darczych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrycznych, symulacje komputerowe, języki programowania wysokiego poziomu, projektowanie baz danych, praktyczne posługiwanie się sieciowymi syste­mami komputerowymi, budowa modeli ekonometrycznych oraz metody estymacji ich parametrów, tworzenie i wykorzystanie baz danych statystycznych, zarządzanie ryzykiem, konstrukcja instrumentów pochodnych i ich wycena, budowa strategii inwestycyjnych, wycena akcji, opcji na akcje i waluty, kontrakty futures i forward

absolwenci mogą być zatrudnieni w administracji pań­stwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania in­formacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE, zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej, działach analiz banków, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 33
022 593 50 50 (51)
wiks@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20