Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technologia drewna - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Technologii Drewna

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 1800 zł/semestr

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 45

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 2800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technologia drewna oraz dyplom inżyniera czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 96

początek zajęć semestr zimowy, semestr letni

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

początek zajęć semestr zimowy odpłatność 1800 zł/semestr

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 30

początek zajęć semestr zimowy odpłatność 2800 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA

* konserwacja drewna zabytkowego (S, N_W)
* meblarstwo i konstrukcje drewniane (S, N_Z)
* zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii ma­teriałów drzewnych (S, N_Z)

STUDIA II STOPNIA

* konserwacja drewna zabytkowego (N_W)
* meblarstwo i konstrukcje drewniane (N_Z)
* mechaniczna technologia drewna (S)
o zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii ma­teriałów drzewnych (N_Z)

wybór specjalności: studia I stopnia 5. semestr; studia II stopnia 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: matematyka, fizyka, chemia, ochrona środowi­ska, język obcy, zapis konstrukcji, nauka o materiałach, in­formatyka i techniki informatyczne, struktura i fizyka drew­na, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, termodynamika techniczna, automatyka, obróbka cięciem i narzędzia, wytrzymałość materiałów, hydrotermiczna ob­róbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, meblarstwo, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drew­na, urządzenia produkcyjne i transportowe, kleje i klejenie, ergonomia, ekonomika i rachunkowość, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych

- na specjalności konserwacja drewna zabytkowego: ry­sunek odręczny, metody i środki ochrony drewna, ludowe budownictwo drewniane, wprowadzenie do architektury, podstawowe wiadomości o stylach, dokumentacja kon­serwatorska i kosztorysowanie, konserwacja wyrobów zabytkowych

II stopień: ekonomika i organizacja drzewnictwa, podstawy prawa gospodarczego, patologia drewna, suszar-nictwo, budownictwo drewniane, nauka o drewnie egzotycznym, statystyka w doświadczalnictwie, profilaktyka
mykologiczno-budowlana, mechanika mebli, systemy CAD, gospodarka odpadami drzewnymi, modyfikacja drewna, technologia wykańczania powierzchni tworzyw drzewnych, inżynieria materiałów tartych i skrawanych

- na specjalności konserwacja drewna zabytkowego: biologiczna korozja drewna, historia mebli z elementami konstrukcji, wzornictwo przemysłowe, historia konstrukcji drewnianych i stolarki architektonicznej, mikroklimat dla drewna zabytkowego, metody badań wyrobów z drew­na, techniki zdobnicze mebli, problematyka konserwacji drewna zabytkowego

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa; są przygotowani do pracy w za­kresie projektowania procesów technologicznych mecha­nicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemiczne­go przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach prze­mysłu drzewnego, firmach i przedstawicielstwach handlo­wych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzę­dziami i maszynami do drewna), biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawo­dowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 34
022 593 85 50 (51)
dwtd@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20