Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zootechnika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 140

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 140

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 1900 zł/semestr

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 35

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka oraz sprawdzian umiejętności jeździeckich czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów odpłatność 2600 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zootechnika oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł magister inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 115

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

odpłatność 2200 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA

* hodowla zwierząt (S)
* hodowla małych zwierząt użytkowych i amatorskich (S)
* zwierzęta w agroturystyce i produkcji ekologicznej (S)
* hodowla koni (N_W)

wybór specjalności: 3. semestr

STUDIA II STOPNIA (S)

* hodowla zwierząt
* dzikie zwierzęta

wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: chemia, biochemia, podstawy ekonomii i mar­ketingu, zoologia, anatomia zwierząt, embriologia, fizjo­logia, mikrobiologia, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, hodowla, chów i użytkowanie zwierząt, higiena, dobrostan i ochro­na zwierząt, biologia rozrodu zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, organizacja pro­dukcji zwierzęcej,

II stopień: genetyka molekularna, doświadczalnictwo zoo­techniczne, zastosowanie informatyki w hodowli zwierząt, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pocho­dzenia zwierzęcego, psychologiczne, społeczne i zdro­wotne aspekty relacji człowiek zwierzę, biotechnologie w produkcji pasz, doradztwo w agrobiznesie, ochrona środowiska i systemy prawne ochrony środowiska

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekono­micznym, przygotowani są także w zakresie oceny wy­dajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych

główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, orga­nizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spo­żywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowa­dzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, działal­ność publicystyczną w redakcjach czasopism rolniczych oraz radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
budynek nr 23
022 593 65 50 (51)
wnz@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20