Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 2100 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku finanse i rachunkowość

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2300 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z)

* bankowość
* finanse publiczne
* inżynieria finansowa
* rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
* ubezpieczenia

wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka, informatyka, statystyka, geografia eko­nomiczna, prawo, technologia i organizacja produk­cji rolniczej, finanse publiczne, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse samorządu terytorialnego, fi­nanse międzynarodowe, bankowość, zastosowanie ma­tematyki w finansach i w bankowości, rynek kapitałowy i pieniężny, rachunkowość bankowa, polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, mikro- i makroekonomia, ekonomi­ka i organizacja przedsiębiorstw; oprócz realizacji przed­miotów obowiązkowych studenci mają możliwość indy­widualnego kształtowania programu studiów w ramach zaproponowanych przedmiotów do wyboru

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu finansów i ra­chunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finan­sowych jednostek gospodarczych; są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości go­spodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych; studia na tym kierunku obejmują również podstawowe zagadnienia związane z rolnictwem, co pozwala na zdobycie dodatkowych umiejętności możliwych do wykorzystania w przedsię­biorstwach agrobiznesu, w gospodarce żywnościowej; pozwalają ponadto na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania agrobiznesu w Unii Europej­skiej (programy ramowe UE)

absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w in­stytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpiecze­niowych, giełdach, biurach maklerskich, instytucjach rachunkowych, agencjach konsultingowych, przedsię­biorstwach agrobiznesu, jednostkach i zakładach go­spodarki żywnościowej, administracji państwowej i sa­morządowej, placówkach naukowo-badawczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 7
022 593 40 50 (51)
dwer@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20