Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 2100 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 180

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 210

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku zarządzanie

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2300 zł/semestr

SPECJALNOŚCI

STUDIA II STOPNIA (S, N_Z)

* zarządzanie edukacją i doradztwem
* zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie
* zarządzanie i marketing w turystyce
* zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
* zarządzanie logistyką wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka, informatyka, statystyka, podstawy zarzą­dzania, nauka o organizacji, finanse, prawo, mikroeko­nomia, podstawy makroekonomii, zachowania organi­zacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarzą­dzaniu, marketing, badania rynkowe i marketingowe, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw, pro­cesy informacyjne w zarządzaniu

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci studiów posiadają gruntowną wiedzę teore­tyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i pro­blemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych; posiadają umiejętności rozpo­znawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finan­sowymi i informacjami oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o cha­rakterze gospodarczym lub administracyjnym

absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przed­siębiorstwach agrobiznesu, handlu, usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach go­spodarczych i samorządowych, szkolnictwie, placów­kach naukowo-badawczych, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem


Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 7
022 593 40 50 (51)
dwer@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20