Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk o Żywności

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

kwalifikacja matematyka lub biologia lub chemia początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 45

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów odpłatność 2400 zł/semestr

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 2000 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz dyplom inżyniera

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

początek zajęć semestr letni

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 90

początek zajęć semestr zimowy odpłatność 2200 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA

* jakość żywności i żywienia
* rynek żywności i konsument
* żywienie człowieka i dietetyka

wybór specjalności: studia I stopnia 5. semestr (S, N_W); 6. semestr (N_Z); studia II stopnia 1. semestr (S, N_Z)

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, fizyka, matematyka, biologia, anatomia człowieka, fizjolo­gia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, maszynoznawstwo, ogólna technolo­gia żywności, technologia produkcji żywności pochodze­nia roślinnego i zwierzęcego, higiena żywności, toksyko­logia żywności, analiza i ocena jakości żywności, analiza sensoryczna żywności, żywienie człowieka, ocena żywie­nia, biologiczna ocena żywienia, podstawy dietetyki, die­toterapia, dietoprofilaktyka, technologia gastronomiczna, opakowania żywności, statystyka, biotechnologia, pod­stawy ekonomii i marketingu, gospodarka żywnościowa, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta

II stopień: współczesne trendy w żywieniu człowieka, technologii żywności, konsumpcji, towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej, bioinżynieria, enzymologia, statystyka stosowana; opcja specjalizacyjna żywienie człowieka i dietetyka (żywienie wybranych grup ludności,
regulacja metabolizmu); opcja specjalizacyjna jakość żywności i żywienia (projektowanie produktu, suplementy diety, nowa żywność) opcja specjalizacyjna rynek żywności i konsument (marketing żywności, projektowanie produktu, edukacja konsumencka)

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu nauk żywieniowych, konsumenckich i technologii żywno­ści; są specjalistami z zakresu oceny i racjonalizacji ży­wienia, zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeń­stwem żywności; znają zasady przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz obrotu żywnością; po­siadają umiejętności związane z kontrolą jakości żywności w łańcuchu żywnościowym i żywieniem ludzi w placów­kach gastronomicznych; absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia czło­wieka i dietetyki, organizacji i funkcjonowania rynku żyw­ności oraz usług żywieniowych; posiadają umiejętności projektowania produktu z uwzględnieniem nowoczesnej wiedzy o żywieniu człowieka; znają prawo żywnościowe miejscami zatrudnienia absolwentów mogą być przed­siębiorstwa łańcucha żywnościowego (produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, doradcze), placów­ki doradztwa żywieniowego i dietetycznego, zakłady ży­wienia zbiorowego, szkolnictwo różnego stopnia w za­kresie nauk o żywności i żywieniu człowieka, ośrodki badawczo-rozwojowe, placówki profilaktyczno-zdrowotne, inspekcje urzędowej kontroli żywności, placówki audytujące i upowszechniające wiedzę

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
budynek nr 32
022 593 75 50 (51)
dwnoz@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20